Stöd till idrotts- och friluftslivsorganisationer

Stödet till idrotts- och friluftslivets distriktsorganisationer ska bidra till ett mångsidigt och rikt utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga. Det ska också bidra till folkhälsan och stötta barn och ungdomars delaktighet i föreningslivet.

Viktiga datum 

  • Sista ansökan för 2024 års stöd var 5 december 2023
  • Beslut fattades i februari 2024

Sista dag för redovisning av 2023 års stöd: 10 juni 2024 

Till e-tjänsten för ansökan (stängd)

Till e-tjänst för redovisning

Region Stockholm stöder länets idrotts- och friluftsliv genom stöd till distriktsorganisationerna. Syftet med stödet är att verka för ett mångsidigt och rikt utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga.

Vilka kan söka stödet till idrotts- och friluftslivet?

Distriktsorganisationer i Stockholms län som har kontinuerlig verksamhet sedan minst ett år kan söka stödet. Organisationen ska ha minst fem (5) lokalföreningar i minst tre (3) av länets kommuner.

Organisationen ska också ha minst 400 medlemmar i de lokala föreningarna i åldrarna 6–25 år, bosatta i länet. De ska utgöra minst 60 procent av det totala medlemsantalet i distriktet, eller uppgå till minst 3 000 personer.

Hur söker vi stödet?

Ansökan görs via vår e-tjänst.

Länk till e-tjänst för ansökan 

Bifoga en preliminär verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret till ansökan.

Distriktsorganisationens ordförande ska signera ansökan via bank id i e-tjänsten. Vissa lämnade uppgifter ska också granskas av auktoriserad/godkänd revisor.

Har din organisation inte tidigare sökt stöd?

Organisationer som inte tidigare haft detta stöd behöver prövas av kulturnämnden innan ansökan lämnas in. Senast den 31 maj året innan ansökan ska organisationen lämna in underlag till kulturförvaltningen med uppgifter om antal medlemmar i olika åldrar, antal lokalföreningar i länets olika kommuner, styrelsens sammansättning samt hur medlemsanslutning går till.

Organisationen ska även bifoga stadgar, senaste verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt årsmötesprotokoll. Kontakta gärna förvaltningen innan underlaget lämnas in, så att vi får in rätt uppgifter.

Prövningen sker i kulturnämnden i september. Om organisationen uppfyller villkoren för att kunna söka stöd kan en ordinarie ansökan för nästa års verksamhet lämnas in.

Vad händer om vi beviljas stöd?

Utbetalningen sker i två omgångar; normalt i februari respektive september med lika stora belopp vid varje utbetalning. För att få höstens utbetalning behöver ni lämna in en komplett redovisning för föregående års stöd i tid.

Hur redovisar vi stödet?

Ni redovisar via vår e-tjänst.

 Länk till etjänst för redovisning 

Följande bilagor är obligatoriska i redovisningen:

  • Justerat årsmötesprotokoll för innevarande år, där redovisningsåret avhandlas
  • Verksamhetsberättelse
  • Årsbokslut, signerat av styrelsen
  • Revisionsberättelse, signerad av auktoriserad/godkänd revisor
  • Redovisningen ska signeras av distriktsorganisationens ordförande innan den lämnas in. Signering görs genom e-tjänsten med hjälp av bank-id.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om stödet.

Kontakta Fredrik Schlott, handläggare för stöd till idrotts- och friluftsliv

Fyll i formuläret för att skicka e-post till Fredrik Schlott, ansvarig handläggare med din fråga. Eller ring på nummer 08-123 378 33.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 17 augusti 2023

Du kanske också är intresserad av