Söka verksamhetsbidrag

Här hittar du länk till ansökningsformuläret och information om hur du ska göra för att ansöka om verksamhetsbidrag till din organisation.

Ansökningen gör du digitalt via länken nedan. Du får en bekräftelse på att din ansökan kommit fram. Ansökan som skickas in efter sista ansökningsdatum kommer inte att godkännas. Den digitala sidan fungerar bäst i Google Chrome.

Börja med att läsa riktlinjer och lathund

Börja med att läsa ”Riktlinjer för verksamhetsbidrag”. Där står de grundläggande kraven för en ansökan. Till exempel måste din förening vara demokratiskt uppbyggd, inte vara vinstdrivande och inte bara beroende av finansiering från Region Stockholm.

Läs gärna ”Lathund/anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag” och ”Frågor och svar om verksamhetsbidrag” innan du börjar fylla i din ansökan. Där hittar du viktig information om hur en ansökan går till.

Ansökan om verksamhetsbidrag

Kompletteringar ska göras inom två veckor

Din organisation har två veckor på sig att återkomma med aktuella handlingar om förvaltningen vill ha kompletteringar. Därefter avslås ansökan om kompletteringar inte har inkommit.

Ansökningsperiod för 2025

Ansökningsperioden för 2025 års bidrag är avslutad. Besked om ansökan beviljas eller får avslag lämnas i december månad.

Årshjul för verksamhetsbidrag

Olika steg i processen för verksamhetsbidrag

Studiebesök hos organisationer som får verksamhetsbidrag

Under året planerar vi på hälso- och sjukvårdsförvaltningen att kontakta några av de bidragssökande organisationerna inom Region Stockholm med en förfrågan om att få komma på studiebesök. Besöket påverkar inte vår bedömning av organisationens ansökan utan är bara ett tillfälle för handläggare inom förvaltningen att få veta lite mer om organisationernas arbete och kunna ställa frågor.

Bidrag 2024

Beslut har tagits i primärvårdsnämnden och samtliga ansökande organisationer har fått besked.

Totalt 100 ansökningar om verksamhetsbidrag, med önskemål om bidrag på sammanlagt drygt 60 miljoner kronor, har kommit in. Det innebär att alla önskemål inte kan mötas.

Dokument med lista över beviljade bidrag

Har du frågor?

Svar på de vanligaste frågorna finns lite längre ner på sidan under frågor och svar om att söka verksamhetsbidrag. 

Du kan mejla till vår funktionsbrevlåda verksamhetsbidrag.hsf@regionstockholm.se

Du kan också välja att skicka in dina frågor genom att fylla i formuläret här nedanför.

Kontakta Funktionsbrevlåda verksamhetsbidrag ideella organisationer

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Frågor och svar om att söka verksamhetsbidrag

Här får du svar på de vanligaste frågorna om verksamhetsbidrag. Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Vad menas med verksamhetsbidrag?

Region Stockholms verksamhetsbidrag syftar till att stödja och stimulera verksamheter som främjar jämlik och förbättrad hälsa och som bidrar till att minska hälsoklyftorna i regionen. Bidraget är ett riktat bidrag till en eller flera angivna verksamheter som en organisation eller förening bedriver. Bidraget kan sökas för verksamhetskostnader, såsom lokalkostnader, personalkostnader eller kostnader i samband med aktiviteter.

Vem/vilka kan söka verksamhetsbidrag?

Verksamhetsbidrag kan sökas av civilsamhälles­organisationer verksamma inom Stockholms län och som bedriver frivillig verksamhet. Med civilsamhälles­organisationer avses ideella föreningar registrerade hos Skatteverket.

Vad är viktigt att tänka på kring aktiviteter?

Verksamheten/aktiviteten ska bidra till att främja, stärka och/eller bibehålla målgruppens hälsa och välbefinnande. Detta omfattar fysisk såväl som psykisk hälsa. Utgångspunkten för insatserna ska vara målgruppens behov samt bygga på metoder som är beprövade och/eller evidensbaserade.

Var kommer de två prioriterade inriktningarna ifrån?

Folkhälsa främjas genom en kombination av hälsofrämjande och förebyggande insatser, som kan riktas både till hela befolkningen såväl som till specifika grupper. För att nå resultat i folkhälsoarbete krävs det, förutom insatser från hälso- och sjukvården, insatser från flertalet sektorer i samhället – offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Region Stockholms verksamhetsbidrag är nära kopplat till de politiskt uppsatta målen om att bidra till en jämlik och förbättrad folkhälsa samt att minska hälsoskillnader inom Stockholms län.

Ansökande organisation ska säkerställa bidrag och/eller intäkter från annat håll

Ett grundläggande krav är att organisationen även har finansiering från andra bidragsgivare utöver Region Stockholm och/eller stadigvarande intäkter från annat håll, till exempel från medlemsavgifter, aktiviteter, hyror, andra bidragsgivare. Bedömningen av organisationens finansiella förmåga för att bedriva verksamheten görs i varje enskilt fall efter ansökningstidens slut.

När betalas beviljat bidrag ut?

För beviljat bidrag upp till och med 200 000 kronor betalas medlen ut i slutet av februari månad det aktuella bidragsåret. Vid beviljat bidrag över 200 000 kronor sker utbetalningen i två omgångar: i slutet av februari och augusti månad.

När ska eventuella kompletteringar ha kommit till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen?

Om kompletteringar begärs in har den sökande organisationen 2 veckor på sig att inkomma med efterfrågade dokument. Ansökan avslås om de efterfrågade dokumenten inte kommit in inom den angivna tiden.

Är det är ett krav från regionen att man har en auktoriserad revisor för att kunna söka bidraget?

Enligt Skatteverket behöver en förening ha en auktoriserad revisor om de har i genomsnitt fler än 50 anställda och/eller har tillgångar i balansräkningen eller skulder inklusive eget kapital på mer än 40 miljoner kronor.

Är det krav att ange föreningens firmatecknare samt bifoga aktuella och underskrivna stadgar vid varje ansökan?

Ja. Från och med 2024 ska föreningarna ange vem som är firmatecknare och bifoga aktuella stadgar i ansökan.

När ska årsmötesprotokollet skickas in?

Årsmötesprotokollet är ett obligatoriskt dokument som ska skickas in vid ansökan eller senast den 31 maj.

Har du frågor kring byte av ansvarig ansökare, utskrift av ansökan eller andra funktioner?

Läs dokumentet Lathund för verksamhetsbidrag. Den hittar du här på sidan eller i verktyget för ansökan om verksamhetsbidrag.

Hur bedöms ansökningarna?

Bedömningen sker i tre steg:

 1. Genomgång av de grundläggande kraven som anges i riktlinjerna, till exempel
  • organisationsnummer
  • ordnad ekonomisk förvaltning
  • stadgar
  • att inte vara uteslutande beroende av finansiering ifrån Region Stockholm.
 2. Tydligt och konkret beskrivning av sökta aktiviteter samt vem som är utförare av aktiviteten.
 3. Fördelning av medel baseras på steg 1 och 2 och sker i konkurrens med samtliga ansökningar.

Riktlinjer för verksamhetsbidrag

I riktlinjerna beskrivs vilka krav som behöver vara uppfyllda för att en förening ska kunna ansöka om verksamhetsbidrag.

Riktlinjer för verksamhetsbidrag

1 Syfte med bidragen 

Primärvårdsnämndens (PVN) verksamhetsbidrag syftar till att stödja och stimulera verksamheter som främjar jämlik och förbättrad hälsa och bidrar till att minska hälsoklyftorna i regionen.

2 Villkor för ansökan om bidrag

Villkoren gäller för civilsamhällesorganisationer verksamma inom Stockholms län som bedriver frivillig verksamhet. Med civilsamhällesorganisationer avses ideella föreningar registrerade hos Skatteverket.

2.1 Tillämpning

För att en organisation ska kunna beviljas bidrag från PVN ska följande grundläggande villkor uppfyllas. Organisationen ska: 

 • genomföra verksamhet som är riktad till lokala behov samt är till nytta för boende i Stockholms län
 • vara en ideell icke-vinstdrivande organisation som präglas av demokratiska och etiska värderingar samt vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer
 • arbeta utifrån alla människors lika värde och jämställdhet samt ha en inriktning som ligger i linje med Region Stockholms uppförandekod
 • vara öppen för alla inom organisationens målgrupp i Stockholms län oavsett etnisk tillhörighet, sexualitet, funktionsnedsättning, kön med mera.
 • ha ett organisationsnummer, giltiga stadgar som är underskrivna och daterade samt inkluderar organisationens namn, dess syfte och angiven målgrupp
 • ha en aktiv och dokumenterad verksamhet sedan minst ett år tillbaka innan ansökan samt ha genomfört ett årsmöte
 • ha ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring med eget plus- eller bankgirokonto samt utsedd firmatecknare och utsedd revisor enligt organisationens stadgar.
 • inte vara uteslutande beroende av finansiering med av Region Stockholm givna bidrag. Ansvariga för organisationen ska säkerställa att organisationen har stadigvarande intäkter från annat håll, såsom till exempel  medlemsavgifter, aktiviteter, hyror, andra bidragsgivare etc.
 • inte ha skatteskulder eller obetalda avgifter hos Kronofogdemyndigheten.
 • inte vara satt i konkurs eller under likvidation.

3 Ändamål

De verksamheter och aktiviteter som beviljas bidrag ska ha anknytning till PVN:s ansvarsområde och ligga i linje med bidragssyftet som definieras i punkt 1.

Bidraget kan sökas för verksamhetskostnader såsom lokalkostnader och personalkostnader eller kostnader i samband med aktiviteter.

3.1 Bidrag beviljas inte för följande

 • hobbyverksamhet
 • sjukvårdsverksamhet eller därmed likvärdig verksamhet
 • verksamhet som ligger inom det primärkommunala ansvaret
 • organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda 
  medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen
 • bolag och enskilda personer
 • stiftelser som inte öppet redovisar sin ekonomi
 • partipolitisk verksamhet

4 Prioriteringar

En förutsättning för beviljande av bidrag är att den aktuella verksamheten bedöms hålla tillräckligt hög kvalitet, samt vara genomförbar (utifrån inriktning på de planerade aktiviteterna, tidsperiod och budget). 

Fördelningen av bidrag kommer att baseras på i vilken grad de aktuella verksamheterna bidrar till en jämlik och förbättrad hälsa i befolkningen och hos grupper med risk för framtida ohälsa, samt minskade hälsoklyftor i regionen.

5 Ansökningsprocess

Möjligheten att söka bidrag finns en gång per kalenderår. Ansökan om bidrag görs digitalt via ansökningsportalen.

Till ansökan ska följande obligatoriska dokument bifogas. 

 • organisationens stadgar (för förstagångssökande eller efter revideringar)
 • fastställd ekonomisk redovisning för det senaste året (förenklat 
  årsbokslut/årsbokslut/årsredovisning som innehåller 
  verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning)
 • revisionsberättelse
 • verksamhetsplan och budget för det år man söker bidrag för (preliminära versioner accepteras) 
 • senaste årsmötesprotokoll

Om kompletteringar till ansökan behövs har den sökande 2 veckor på sig att inkomma med efterfrågade dokument. Därefter avslås ansökan om kompletteringar inte har inkommit. 

Ansökningar som lämnas in efter sista ansökningsdatum kommer inte att 
beaktas.

5.1 Samlad ansökan

Länsförening, om sådan finns, samordnar lokalföreningarnas ansökningar och ser till att en samlad ansökan sänds in för organisationen ifråga.

Om flera lokalföreningar inom samma organisation söker samtidigt, utan att länsföreningen söker, behöver lokalföreningarna samordna sig och utse en som söker för alla. 

Söker länsförening för sig själv eller tillsammans med lokalföreningar ska länsföreningens handlingar skickas med. Söker en lokalförening ensam eller tillsammans med andra lokalföreningar är det den sökande lokalföreningens handlingar som bifogas. Den sökande föreningen ansvarar för redovisningen till hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

6 Uppföljning och återrapportering

Uppföljning sker årligen för beviljat bidrag. Uppföljning sker via digital enkät som ska vara ifylld senast 31 mars.

Organisationerna ska ge förvaltningen möjlighet att gå igenom räkenskaper och förvaltning. 

Uppföljning sker

 • utifrån dokumenterad verksamhetsplan för vilken bidrag sökts.
 • genom enkät för verksamhetsåret.

Bidragsgivaren har rätt att besöka varje verksamhet eller insats som finansierats med medel från PVN. Överenskommelse om personliga besök träffas med ett antal organisationer varje år för att på plats följa upp hur bidragen används.

Om Regionen initierar revision av en organisation ska organisationen inte belastas av kostnader för revisionsuppdraget.

6.1 Utebliven återrapportering

Organisation som inte inkommer med efterfrågat uppföljningsunderlag inom utsatt tid kommer att få avslag på ansökan vid den närmast efterföljande ansökningsperioden.

Om uppföljningsenkäten inte inkommer i rätt tid kan bidragsgivaren återkräva bidraget.

7 Beslut om bidrag

Bidragsgivare är primärvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen hanterar administrativa frågor såsom ansökningar och återrapporteringar samt betalar ut beviljade bidrag.

Beslut om och fördelning av bidrag sker efter att Regionens budget är beslutad för nästkommande år. Sökande delges beskedet om fördelning snarast efter beslut.

Beslut om bidrag meddelas via e-post till kontaktperson för ansökan och publiceras på webbsidan regionstockholm.se

7.1 Reviderad verksamhetsplan

Om det beviljade bidragsbeloppet inte är detsamma som det sökta beloppet ska organisationen inom 2 månader efter att beslut om bidrag har förmedlats inkomma med en reviderad verksamhetsplan som anpassats i enlighet med vad som framgår av bidragsbeslutet. 

8 Utbetalning av bidrag

Utbetalning sker till det plusgiro- eller bankgirokonto som organisationen har uppgivit.

Bidrag lämnas för ett år i sänder. Bidragsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

Grundprincipen för bidragsutbetalning till ideella organisationer är att bidrag betalas ut en respektive två gånger per år beroende på bidragsstorleken.

 • Bidrag upp till och med 200 000 kr betalas ut som ett engångsbelopp i slutet av februari.
 • Bidrag omfattande 200 001 kr eller mer betalas ut som delbetalningar i slutet av februari respektive augusti. 

9 Återbetalning och återkrav

9.1 Återbetalning av outnyttjade medel 

Bidragsmottagaren ska utan särskild anmaning betala tillbaka eventuella outnyttjade medel enligt vad som framgår av bidragsbeslutet. Återbetalning sker till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Bidragsbeslutets diarienummer ska anges som referens vid återbetalning.

9.2 Återkravsgrunder

Om organisationen inte följer villkoren för bidraget kommer återkrav att ställas. Återkrav ställs på följande grunder.

 • felaktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats i ansökan som ligger till grund för beviljat bidrag
 • bidraget har inte använts på avsett sätt
 • organisationen uppfyller inte sina skyldigheter mot samhället, till exempel inte betalat skatt och/eller arbetsgivaravgift. Brister som leder till återbetalning innebär nekande av fortsatt bidrag, så länge bristen kvarstår. 

Rättsliga åtgärder vidtas alltid när misstanke om brott föreligger.

 • Senast granskad: 16 maj 2024