Verksamhetsstöd till kultur

Verksamhetsstödet ska bidra till ökad utveckling, tillgänglighet och delaktighet till konst och kultur för invånare i Stockholms län. Stödet kan sökas av verksamheter som producerar eller förmedlar kultur i länet.

Viktiga datum

 • Ansökan öppnar: juni 2024
 • Sista ansökningsdag: 1 september 2024
 • Då tar vi beslut: december 2024

Redovisning av Verksamhetsstöd för 2023

Verksamhetsstöd för 2023 samt det extra Verksamhetsstödet som utbetalades februari 2023 ska redovisas samlat senast 31 maj 2024.  

E-tjänst för att söka Verksamhetsstöd

E-tjänst för att redovisa Verksamhetsstöd (stängd)

De verksamheter som beviljas Verksamhetsstöd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck. Barn och unga upp till 25 år, är en prioriterad målgrupp. 

Verksamhetsstöd går att söka en gång per år. Stödet kan beviljas för 1, 2 eller 3 år.

Länk till tidigare beviljade Verksamhetsstöd

Vem kan söka stödet?

Stödet kan sökas av föreningar, bolag och stiftelser som är verksamma inom det fria kulturlivet. Det kan även sökas av paraply- och intresseorganisationer inom kultur som är specifikt inriktade på Stockholms län. Organisationen behöver ha sitt säte och huvudsakliga verksamhet i Stockholms län. Verksamheten ska bedrivas i egen regi.   

Stödet kan inte sökas av kommuner och kommunala verksamheter eller enskilda firmor. 

Vad ska ansökan innehålla?

För att din ansökan ska gå vidare till handläggning behöver du lämna in:

 • Verksamhetsplan för det/de år som ansökan avser.
 • Utförlig budget i svenska kronor för år 1 av de år som ansökan avser. Budgeten ska vara i balans.
 • Verksamhetsberättelse för senast avslutat verksamhetsår.
 • Årsredovisning eller årsbokslut för senast avslutat verksamhetsår, signerat av styrelsen.
 • Revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår, signerad av revisor.
 • Aktuella stadgar (gäller föreningar och stiftelser).

Vid ansökan om 500 000 kr eller mer per år behöver du:

 • Bifoga aktuell miljöplan godkänd av styrelsen.
 • Besvara frågor om miljöarbete i ansökan.

Vid ansökan om 7 miljoner kronor eller mer per år behöver du :

 • Bifoga kopia på miljöcertifiering enligt ISO14001 eller EMAS.

Vilka villkor gäller?

Innan du påbörjar din ansökan är det viktigt att du läser igenom villkoren för stödet. Läs gärna också igenom vanliga frågor och svar om våra kulturstöd.

Länk till villkor för verksamhetsstöd (pdf)

Till frågor och svar om kulturstöd

Hur söker jag stödet?

Ansökan gör du via vår där du loggar in och signerar med bank-id.

Länk till e-tjänsten

Ansökan ska signeras av organisationens firmatecknare. Om den person som ansöker inte är firmatecknare behöver även organisationens firmatecknare signera ansökan.

Du kan inte komplettera ansökan efter att den skickats in.

Hur bedömer vi din ansökan?

Kulturförvaltningen handlägger ansökningarna tillsammans med en rådgivande referensgrupp. Beslut fattas av kulturnämnden. Bedömningen av ansökan görs utifrån två kriterier:

Konstnärlig kvalitet, exempelvis:

 • Originalitet
 • Hantverksskicklighet
 • Angelägenhet
 • Kontext

Regional angelägenhet, exempelvis:

 • Konstnärligt och innehållsmässigt
 • Metodmässigt
 • Spridningsmässigt

Annat vi väger in i bedömningen är om verksamheten arbetar med nationella minoriteters kultur, kulturaktiviteter i länets skärgård eller glesbygd och hur verksamheten arbetar med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Vad händer om jag beviljas stöd?

 • Vi meddelar beslut via e-post till den som är kontaktperson för ansökan. Beslut publiceras även på vår webbplats.
 • Stöd under 500 000 kronor betalas ut i början av februari. Stöd om 500 000 kronor eller mer betalas ut vid två tillfällen. Halva summan i början av februari och andra halvan när redovisning för föregående år har kommit in och blivit godkänd.
 • Verksamhetsstöd för 2024 ska redovisas senast den 31 maj 2025.

Hur redovisar jag stödet?

Verksamhetsstöd ska redovisas senast 31 maj påföljande år. Redovisning görs via e-tjänsten för redovisning.

E-tjänst för att redovisa stöd

Av redovisningen ska klart framgå hur stödet har använts. Fullständig information finns i de villkor som gäller för det verksamhetsår du beviljades stödet.

Villkor för Verksamhetsstöd 2023 (pdf)

Villkor för Verksamhetsstöd 2022 (pdf)

I redovisningen ska du lämna följande information:

 • Beskrivning av genomförd verksamhet
 • Hur verksamheten har uppfyllt bedömningskriterierna för konstnärlig kvalitet och regional angelägenhet
 • Ekonomisk redovisning
 • Antal publik/besökare
 • Åldersuppdelad statistik
 • Annan relevant information.

Till redovisningen ska även följande dokument gällande verksamhetsåret bifogas i pdf-format:

 • Verksamhetsberättelse
 • Signerad årsredovisning, upprättad enligt god redovisningssed
 • Signerad revisionsberättelse, för totalt kulturstöd för året (inklusive Projekt- och Scenkonststöd) om 500 000 kr eller mer krävs auktoriserad revisor

Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas.

Hur redovisar jag det extra Verksamhetsstödet?

Verksamhetsstöd för 2023 samt det extra Verksamhetsstödet som utbetalades februari 2023 ska redovisas samlat senast 31 maj 2024.  

Beskriv gärna i reovisningen hur ni använt de extra medlen.

Beslutsdokument

Ladda ner beslutsdokument för de senaste årens Verksamhetsstöd.  

Beslutsdokument

Här kan du ladda ner beslutsdokument för de senaste årens Verksamhetsstöd i pdf-format.

Länk till beslut Verksamhetsstöd 2024 (pdf)

Länk till beslut Verksamhetsstöd 2023 (pdf)

Kontakta oss

Har du frågor om ansökan eller redovisning? Via länken nedan hittar du kontaktuppgifter till våra handläggare.

Till kontaktuppgifter

 • Senast granskad: 17 augusti 2023

Du kanske också är intresserad av