Studier och rapporter

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Som en del av genomförandet av den regionala cykelplanen genomför cykelkansliet studier kring regional cykelutveckling. Kunskapen ska fungera som ett stöd i arbetet för ökad cykling. Nedan presenteras några av de studier som genomförts.

Digital trafikinformation för cykel

På uppdrag av Region Stockholm har en förstudie gjorts om digital trafikinformation för cykel (januari 2023). Studien visar hur digital trafikinformation används i Stockholms län idag. Den lyfter också fram goda exempel på användning av digital trafikinformation från olika platser, både nationellt och internationellt.

I rapporten går att läsa förslag på ett antal åtgärder som kan bidra till ökad cykling i Stockholms län, bland annat beskrivs vikten av en reseplanerare för cykel med uppdaterade data om vägförhållanden. Studien lyfter också värdet av standardiserade och öppna data för att främja god planering. 

Digital trafikinformation för cykel

Stråkstudier av regionala cykelstråk

För att effektivisera och påskynda utbyggnaden av det regionala cykelvägnätet har det regionala cykelkansliet gjort studier av de regionala cykelstråken. Under åren 2016-2020 genomfördes sju stråkstudier. Arbetet har skett i samarbete med kommuner och Trafikverket. 

Stråkstudier av regionala cykelstråk

Potentialstudie: Cykla till jobbet på 30 minuter

Potentialstudien visar att nästan 70 procent av länets invånare skulle kunna cykla till arbetet inom 30 minuter om det fanns ett heltäckande cykelvägnät. Analysen visar maxpotentialen för cykelpendling och indikerar att cyklingen skulle kunna öka om att det görs rätt satsningar i cykelvägnätet.

Resultatet av en nulägesanalys visar att cirka 50 procent av länets förvärvsarbetande skulle kunna cykla till arbetet inom 30 minuter med nuvarande infrastruktur.

Se länk till studien nedan.

Trafiksignalstudie

För att öka kunskapen om trafiksignalerna i cykelvägnätet har cykelkansliet gjort en studie i länet. Trafiksignalerna kan öka restiden med så mycket som en fjärdedel för cyklister. I studien presenteras åtgärder som kan underlätta för cykeltrafiken.

Se länk till studien nedan.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?