Cykelstudier

Här presenterar vi aktuella studier som vi gjort för att kunna fortsätta att utveckla cykeltrafiken i Stockholmsregionen. 

Potentialstudie: Cykla till jobbet på 30 minuter

Region Stockholm genomförde en potentialstudie under 2019 för att undersöka vilka möjligheter som finns för arbetspendling med cykel i Stockholmsregionen. Studien utgick från frågeställningar som; Hur många invånare i länet kan cykla till jobbet inom 30 minuter? Skiljer sig resultatet mellan olika kommuner? Vilka stråk i länet har störst potential att öka andelen cyklister?

Studien visar att med den nuvarande infrastrukturen kan cirka hälften av länets förvärvsarbetande invånare cykla till jobbet inom 30 minuter redan idag. Om det fanns ett heltäckande cykelvägnät skulle nära 70 procent av länets invånare kunna cykla till jobbet inom en halvtimme.

Länk till potentialstudien och resultatet

Digital trafikinformation för cykel

Studien som togs fram 2023 visar hur digital trafikinformation används i Stockholms län idag och lyfter fram goda exempel från andra platser, både nationellt och internationellt.

Den föreslår ett antal åtgärder som kan bidra till ökad cykling i regionen, bland annat en reseplanerare för cykel med uppdaterade realtidsdata om vägförhållanden.

Rapport: Digital trafikinformation för cykel

Trafiksignalstudie

Region Stockholm genomföde en trafiksignalstudie under 2019 för att öka kunskapen om hur trafiksignalerna i cykelvägnätet påverkar cyklister och trafik. I studien kartlades alla  trafiksignaler i det regionala cykelvägnätet sett till utformning och omloppstider.

Resultatet visar att dagens utformning av trafiksignaler kan öka restiden för cyklister med så mycket som en fjärdedel. Studien presenterar flera åtgärder som kan underlätta för cykeltrafiken, bland annat att trafiksignaler slår om till grönt automatiskt.

Länk till trafiksignalstudien och resultatet

  • Senast granskad: 5 juli 2024

Du kanske också är intresserad av

  • Cykelbokslut

    Cykelbokslutet beskriver genomförandet av den regionala cykelplanen och presenteras en gång per år.