Regional cykelplan för Stockholms län

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den regionala cykelplanen är framtagen i nära samverkan med länets kommuner och Trafikverket och ger förutsättningar för en regionalt sammanhållen planering för ökad cykling. Här hittar du cykelplan och kartor över de regionala cykelstråken.

Det finns en regional cykelplan för Stockholmsregionen. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att fler ska kunna cykla i hela regionen och underlätta arbetet för Trafikverket och länets kommuner. Cykelplanen är vägledande och en utgångspunkt för samarbetet kring cykelfrågor i länet.

Målet i cykelplanen är att andelen cykelresor år 2030 ska vara 20 procent av det totala resandet i Stockholmsregionen, jämfört med dagens 10 procent.

Planen prioriterar fem strategiska insatsområden:

  • Cykelinfrastruktur
  • Trafikinformation
  • Kommunikation
  • Kombinationsresor 
  • Samverkan folkhälsa

Ett regionalt cykelnät pekas ut i planen och omfattar 800 kilometer regionala cykelstråk. I Cykelbokslut för Stockholmsregionen som Region Stockholm publicerar en gång per år kan du följa utvecklingen på cykelområdet kopplat till cykelplanen.

Om cykelplanen

Cykelplanen är vägledande och stödjande för länets aktörer och pekar ut en riktning för cykelutvecklingen i länet. Cykelplanen är också utgångspunkt för det samarbete som sker i länet kring cykelfrågor.  

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att fler ska kunna cykla i hela regionen och underlätta arbetet för Trafikverket och länets kommuner. Cykelplanen är vägledande och en utgångspunkt för samarbetet kring cykelfrågor i länet. 

Vägledning för genomförande

Vi har tagit fram en "Vägledning för genomförande av regional cykelplan" för att underlätta för dig som arbetar som trafikplanerare i någon av länets kommuner eller Trafikverket. Vägledningen innehåller både detaljerat stöd och riktlinjer vid utformning av cykelinfrastruktur och andra insatser för att främja cykelutvecklingen i länet. 

Kartor över regionala cykelstråk 

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?