Fysisk aktivitet- och idrottsstrategi för Stockholmsregionen

Region Stockholm har tagit fram en strategi för fysisk aktivitet och idrott för Stockholmsregionen. Strategin ska bidra till bättre folkhälsa, starkare samhällsgemenskap och att stärka Stockholmsregionens attraktivitet. 

En stor andel av länets befolkning tränar, motionerar eller utövar vardagsmotion, men statistik visar att många rör på sig mindre än vad som är rekommenderat. Detta gäller inte minst gruppen barn och unga. För att få fler att komma i rörelse har Region Stockholm tagit fram en Fysisk aktivitet- och idrottsstrategi för Stockholmsregionen.

För att öka andelen aktiva och ge mer jämlika förutsättningar till fysisk aktivitet behöver alla delar av samhället engagera sig i arbetet. Genom strategin vill vi underlätta för aktörer på olika nivåer att samarbeta för en bättre infrastruktur för fysisk aktivitet och idrott.

Fyra inriktningsområden för strategin

Strategin omfattar fysisk aktivitet och idrott för alla oavsett ålder och förmåga. Alltifrån vardagsmotion till organiserade aktiviteter på olika nivåer. 

Inom ramen för strategin har fyra inriktningsområden tagits fram:

  1. Planera för och använd miljöer för fysisk aktivitet och idrott som en resurs i samhällsplaneringen.
  2. Öka möjligheter till och deltagandet i fysisk aktivitet och idrott.
  3. Säkra goda förutsättningar för elitidrott samt evenemangs- och besöksnäring.
  4. Bedriva fysisk aktivitet och idrott med så liten påverkan på klimat och miljö som möjligt.
  • Många aktörer varit delaktiga i arbetet med att strategin. Alltifrån kommuner, idrottsrörelsen till privata aktörer, regionplanerare och ansvariga för folkhälsofrågor.
  • Kulturnämnden fick år 2020 i uppdrag att ta fram förslag till en regional idrottsstrategi. Strategin utvecklades och fick namnet Fysisk aktivitet- och idrottsstrategi för Stockholmsregionen.
  • Diarienummer beslut i Regionfullmäktige: RS 2023-0566

De 2,4 miljoner invånare som bor i Stockholm län har tillgång till ett omfattande idrotts- och föreningsliv och Region Stockholm är en viktig finansiär av idrotts- och friluftsföreningar på distriktsnivå.

I takt med att Stockholmsregionen växer ökar behovet av anläggningar och miljöer för att utöva idrott och rörelse. Det behöver skapas förutsättning för aktiv transport, exempelvis gång- och cykelvägar och säkra skolvägar.

Stockholmsregionens förutsättningar

I Stockholms län finns en stor variation av miljöer från tät stad till glesbygd. Det finns också många naturområden, spår och leder som går över kommungränser. Varje vecka förflyttar sig omkring en tredjedel av invånarna utanför sin hemkommun. Det innebär att idrotts- och friluftslivet är en mellankommunal fråga.  

Idrottslivet är också en viktig faktor som gör Stockholmsregionen mer attraktiv. Stora evenemang som Stockholm Maraton och Lidingöloppet lockar många deltagare och åskådare varje år vilket är positivt för besöksnäringen i länet.

Här kan du ladda ner Fysisk aktivitet- och idrottsstrategi för Stockholmsregionen i pdf-format. 

  • Senast granskad: 7 februari 2024