Godsstrategi för Stockholms län

Godsstrategin syftar till att skapa samsyn om godshanteringen i Stockholms län. Den är vägledande för aktörer som verkar i länet och ett underlag för fortsatt dialog och samverkan mellan regionala och lokala aktörer i godsfrågor.

Varför behövs en godsstrategi för Stockholmsregionen?

Stockholmsregionens befolkning växer snabbt. 2050 väntas befolkningen ha ökat med cirka 1,2 miljoner invånare. För Stockholmsregionen, som är Sveriges största konsumentmarknad, är en av de största samhällsutmaning­arna att möta det ökade behovet av gods- och persontransporter. Samtidigt behöver vi minska trängseln, öka framkomligheten och nå klimatmålet om ett fossilfritt transportsystem till 2045.

Godstransporter hör till de funktioner i samhället som inte ges särskilt mycket uppmärksamhet så länge de fungerar. Men de försörjer regionen med livsmedel, läkemedel, drivmedel och byggmaterial. De är nödvändiga för sjuktransporter, brand­försvar och pålitlig elförsörjning, för näringslivets transporter liksom för att transportera bort vårt avfall. Utan godstra­fiken uppstår på kort tid mycket allvarliga konsekvenser för alla som lever och verkar i Stockholms­regionen. Även begränsade störningar påverkar regionens attraktivitet och konkurrenskraft negativt om de inträffar ofta.

Den ekonomiska tillväxten och befolkningstillväxten i Stockholmsregionen har lett till att godstrafiken har ökat kraftigt. Det råder kapacitetsbrist i stora delar av systemet samtidigt som trafiken medför utsläpp och andra störningar. Bristande framkomlighet och svårigheter att förutse transport­tider är hinder för näringslivets transporter vilket innebär negativa konsek­venser för Stockholms internationella konkurrenskraft.

Godsstrategins koppling till RUFS 2050

Den regionala godsstrategin för Stockholmsregionen ska bidra till att hantera regionens utmaningar och därmed till att genomföra RUFS 2050. Den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, pekar ut riktningen för regionen. Regionens gemensamma vision uttrycks i planen som att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Visionen konkretiseras i fyra mål:

  • En tillgänglig region med god livsmiljö
  • En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region
  • En ledande tillväxt- och kunskapsregion
  • En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp

För att visionen och de fyra målen ska kunna nås ställs höga krav på gods­transportsystemet. Det måste erbjuda tillgänglig transportinfrastruk­tur av god kvalitet i hela regionen och urbana miljöer med god och klimatsmart försörjning av varor och material. Systemet måste också vara hållbart: Det behöver användas och utvecklas med hänsyn till människor och miljö, och kunna anpassas till ny teknik och förändrade transportbehov utan stora kostnader. Slutligen måste det utvecklas med hänsyn till risk, sårbarhet och beredskap för både Stockholmsregionen och Sverige. För att detta ska kunna ske krävs bland annat stärkt förståelse för och ökad kunskap om godstransporternas systemeffekter.

Strategins syfte och avgränsning

Godsstrategin ska bidra till att nå målen i RUFS 2050. Syftet är att beskriva behov och möjliga åtgärder med koppling till den växande Stockholmsre­gionens godsförsörjning. Godsstrategins inriktning bygger på målen och inriktningen i RUFS 2050 liksom på dialog med kommuner och andra berörda aktörer. Inriktningen har också formu­lerats med hänsyn till det storregionala samarbetet och till det arbete som bedrivs på nationell nivå och inom EU.

Godsstrategin är vägledande för aktörer som verkar i Stockholms län. Det innebär att den ska vara ett ramverk för fortsatt dialog och samverkan i godsrelaterade frågor mellan regionala och lokala aktörer inom offentlig och privat sektor. Strategin ska också ge vägledning för hur regionens offentliga aktörer kan agera för att i god tid omhänderta godsrelaterade behov i sina egna planerings­processer, bland annat för att hantera målkonflikter i samhällsplaneringen. Kommunerna är särskilt viktiga aktörer genom sitt planeringsansvar och genom att de ofta äger mark. Godsstrategin är däremot inte en detaljerad handlingsplan och inte heller ett juridiskt bindande dokument som styr aktörernas åtgärdsval.

Strategisk inriktning för godsrelaterade frågor

Strategin belyser nuläge och utmaningar för Stockholms län. Givet nuläge, förväntad utveckling och utmaningar krävs många åtgärder av olika slag för att nå den målbilden i RUFS 2050. Samverkan är en nyckel och arbetet kan sorteras i fem insatsområden:

  • Stärk samverkan för effektiv planering och styrning
  • Säkerställ infrastruktur för gods i hela regionen
  • Effektivisera användningen av transportsystemet
  • Stärk Stockholmsregionens roll som "testbädd"
  • Öka kunskapen om godstransporter

Strategin beskriver de fem olika insatsområdena med förslag till möjliga åtgärder. Arbetet kommer att kräva löpande avstämningar mot RUFS 2050 samt mot det storregionala och nationella arbetet som sker inom godstrafik.

Kontakta Susanne Skärlund

Har du frågor? Hör av dig till Susanne Skärlund, Regionplanerare, via det här formuläret.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 7 februari 2024