Kulturstrategi för Stockholmsregionen

Kulturstrategin ger en riktning för det övergripande arbetet med kulturfrågor för Stockholmsregionen. Genom strategin vill Region Stockholm synliggöra hur sociala och kulturella värden kan samverka för en god livsmiljö för länets invånare.  

Kulturstrategi för Stockholmsregionen är ett komplement till den Regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050 som är den övergripande planen för hur Stockholmsregionen ska utvecklas fram till 2050

 Regionala utvecklingsplanen RUFS 2050

Kulturstrategin för Stockholmsregionen beslutades av regionfullmäktige i juni 2018. Strategin är framtagen av kulturförvaltningen förvaltningen för regional utveckling. 

Genom kulturstrategin vill Region Stockholm synliggöra hur sociala och kulturella värden i samverkan kan bidra till en god livsmiljö för länets invånare. Kultursektorn har en viktig roll som regional utvecklingsfaktor för att bidra till visionen om Stockholmsregionen som Europas mest attraktiva storstadsregion.

Så arbetar vi utifrån kulturstrategin

Kulturstrategin pekar ut en riktning för det övergripande arbetet med kulturfrågor för Stockholmsregionen. Strategin ska tydliggöra Region Stockholms roll som regional kulturpolitisk aktör och peka ut angelägna kulturpolitiska utvecklingsområden. Den ska också fungera som stöd och inspirera kommunernas arbete med långsiktiga planer och kulturutveckling.

Strategin ska underlätta samarbete, dialog och samsyn mellan regionala, lokala och nationella aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor.

Därutöver ska kulturstrategin kunna bilda grund för fortsatt strategiskt arbete med fokus på exempelvis specifika konstområden, digitaliseringens möjligheter och utmaningar, kultur och hälsa samt framtagandet av en landssintern kulturstrategi för barn och unga.

  • Senast granskad: 10 oktober 2023