Länsplan för transportinfrastruktur

En väl utbyggd infrastruktur är en förutsättning för hållbar utveckling i Stockholms län. Länsplanen innehåller satsningar på bland annat ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken och förbättrade möjligheter att cykla.

Region Stockholm har som ambition att minst 70 procent av alla resor inom länet ska ske gående, med cykel och kollektivtrafik senast år 2030. Investeringarna i länets infrastruktur ska också bidra till minskad klimatpåverkan och hållbar tillväxt.

Länsplanen för transportinfrastruktur antogs hösten 2022 och utgår från målen i den regionala utvecklingsplanen. Tillsammans med kommunernas egna transportplaner och den nationella planen för transportsystemet är länsplanen en viktig del i planeringen av infrastrukturen i Stockholmsregionen.

Den nuvarande planen har en budget på drygt 9,9 miljarder som fördelas så här:

 • Åtgärder i kollektivtrafiken: 54 %
 • Investeringar i vägtrafiken: 28% ­­
 • Satsningar på cykelinfrastruktur: 18 % 

Utbyggd tunnelbana, fler cykelstråk och satsningar på framkomlighet

Länsplanen prioriterar åtgärder som gör det lättare att ta sig mellan olika platser i Stockholms län, bland annat genom bättre förbindelser med kollektivtrafiken och fler cykelbanor.

En del av pengarna är därför knutna till specifika satsningar, till exempel:

 • Utbyggnaden av tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö och mellan Hagastaden och Arenastaden.
 • Tvärspårväg Kista.
 • Genomförandet av Spårväg Syd från Flemingsberg till Älvsjö.
 • Finansieringen av flera stråk i det regionala cykelvägnätet: Glömstavägen, Vendelsöstråket - Skrubba och Ältastråket (Cykelsatsning Södertörn) och Danderyd - Rösjön.

Om länsplanen för transportinfrastruktur

Trafikverket tar fram en nationell plan för transportsystemet med ansvar för till exempel järnvägar och Europavägar, drift och underhåll. Parallellt har alla Sveriges regioner i uppdrag från regeringen att ta fram en länsplan för den regionala transportinfrastrukturen. Region Stockholm ansvarar för länsplanen i Stockholms län. Planen gäller i tolv år, men uppdateras ofta vart fjärde år för att alltid ska vara aktuell.

Länsplanen ska bidra till att uppnå de nationella transportpolitiska målen som bland annat innebär att:

 • säkerställa effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.
 • erbjuda ett transportsystem med grundläggande tillgänglighet, god kvalitet och användbarhet för alla.
 • minska antalet olyckor och dödsfall i trafiken.
 • bidra till att nå generationsmålet för miljö och till ökad hälsa.

Kontakta Vahid Fararos

Har du frågor? Hör av dig till Vahid Fararos, Infrastrukturstrateg, via det här formuläret. Eller ring på telefon: 010-7373107

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

 • Senast granskad: 3 juli 2023

Du kanske också är intresserad av