Regional cykelplan

Målet i den regionala cykelplanen är att fler ska kunna cykla och att andelen cykelresor i länet år 2030 ska vara 20 procent av det totala resandet i Stockholmsregionen, jämfört med dagens 10 procent.

Cykelplanen prioriterar fem strategiska insatsområden:

 • Cykelinfrastruktur
 • Trafikinformation
 • Kommunikation
 • Kombinationsresor 
 • Samverkan folkhälsa

Planen pekar ut ett regionalt cykelnät om 800 kilometer så kallade regionala cykelstråk. En gång per år publicerar vi "Cykelbokslut för Stockholms-regionen" som följer upp utvecklingen i förhållande till cykelplanen.

Den regionala cykelplanen är framtagen i nära samverkan med länets kommuner och Trafikverket och ger förutsättningar för en regionalt sammanhållen planering för ökad cykling.

Om cykelplanen

Cykelplanen är vägledande och stödjande för länets aktörer och pekar ut en riktning för cykelutvecklingen i länet. Cykelplanen är också utgångspunkt för det samarbete som sker i länet kring cykelfrågor.  

Den regionala cykelplanen fyller 10 år

Nu är det 10 år sedan den sedan den första regionala cykelplanen för Stockholms län togs fram. Det kommer vi uppmärksamma på flera sätt under året.

Kartor över regionala cykelstråk

Här kan du hitta aktuell status för utbyggnaden och information om till exempel sopsaltning och cykelparkeringar.

Länk till karta över de regionala cykelstråken

Regionala cykelförhandlingar

Det pågår regionala cykelförhandlingar mellan länets kommuner och Trafikverket som ska snabba på utbyggnaden av de regionala cykelstråken.

Metoden utgår från en kartläggning i fem steg: 

 1. Identifiera och prioritera cykelstråk i regionen
 2. Stråkcykling - politiker och tjänstemän från flera kommuner testcyklar sträckan för att skapa en gemensam bild av vilka insatser som krävs för att förbättra cykelvägen. 
 3. Intentionsförklaringar – kommuner, Region Stockholm och Trafikverket kommer överens om åtgärder i stråket.
 4. Utredning och stråkstudier – Region Stockholm gör utredningar tillsammans med kommuner och Trafikverket utifrån behov i stråket.
 5. Samordning av stöd – fortsatt samordning tillsammans med aktörerna i stråket.

Sträckorna Norrtull – Häggvik respektive Liljeholmen – Botkyrka har valts ut som prioriterade cykelstråk för utbyggnad efter regionala cykelförhandlingar. Beslutet baseras på att andelen cyklister har stor potential att öka när cykelinfrastrukturen väl är på plats.

För dig som arbetar med trafikplanering

Statlig medfinansiering av cykelinfrastruktur

Det finns statliga medel att söka för kommuner som vill arbeta med cykelsatsningar. Fördelningen beslutas av Region Stockholm genom Länsplanen för transportinfrastruktur. Ansökan om statlig medfinansiering för olika satsningar görs hos Trafikverket regionalt.

Länk till länsplan för transportinfrastruktur

Länk till information på Trafikverkets webbplats

Region Stockholm har tagit fram "Vägledning för genomförande av regional cykelplan" som riktar sig till kommunala trafikplanerare och Trafikverket.  Vägledningen innehåller riktlinjer och ett mer detaljerat stöd vid utformning av cykelinfrastruktur och andra insatser för cykelutveckling i länet. Du hittar vägledningen här nedan under Dokument.

Planerar du att leda om ett regionalt cykelstråk på grund av vägarbeten eller andra trafikpåverkande arbeten? Här nedan hittar ni riktlinjer för hur de regionala cykelstråkens funktion kan bibehållas vid omledningar. 

Kontakta oss

Agnes Landefjord
Cykelstrateg
Telefon 08-123 144 20
agnes.landefjord@regionstockholm.se

Ulf Eriksson
Cykelstrateg
Telefon: 08-123 144 69
ulf.eriksson@regionstockholm.se

 • Senast granskad: 5 juli 2024

Du kanske också är intresserad av

 • En cyklist kämpar uppför Västerbron i Stockholm

  Cykling

  Att cykla är effektivt, hälsosamt och miljövänligt. Vi arbetar för att det ska bli lättare att cykla i hela Stockholmsregionen.