Regional cykelplan för Stockholms län

Målet i Stockholmsregionens cykelplan är att fler ska kunna cykla i hela länet och att andelen cykelresor år 2030 ska vara 20 procent av det totala resandet i Stockholmsregionen, jämfört med dagens 10 procent.

Cykelplanen prioriterar fem strategiska insatsområden:

  • Cykelinfrastruktur
  • Trafikinformation
  • Kommunikation
  • Kombinationsresor 
  • Samverkan folkhälsa

Planen pekar ut ett regionalt cykelnät om 800 kilometer så kallade regionala cykelstråk. En gång per år publicerar vi "Cykelbokslut för Stockholms-regionen" som följer upp utvecklingen i förhållande till cykelplanen.

Den regionala cykelplanen är framtagen i nära samverkan med länets kommuner och Trafikverket och ger förutsättningar för en regionalt sammanhållen planering för ökad cykling. 

Om cykelplanen

Cykelplanen är vägledande och stödjande för länets aktörer och pekar ut en riktning för cykelutvecklingen i länet. Cykelplanen är också utgångspunkt för det samarbete som sker i länet kring cykelfrågor.  

Den regionala cykelplanen fyller 10 år

Nu är det 10 år sedan den sedan den första regionala cykelplanen för Stockholms län togs fram. Det vill vi uppmärksamma under en jubileumskonferens den 16 februari 2024. Med hjälp av intressanta föreläsare och gäster summerar vi de 10 år som gått och passar samtidigt på att blicka framåt i det fortsatta arbetet med att förbättra möjligheterna så att fler resor kan göras med cykel i Stockholmsregionen. Välkommen!

Inbjudan och anmälan till jubileumskonferens 16 februari 2024

För dig som arbetar med trafikplanering

Statlig medfinansiering av cykelinfrastruktur

Det finns statliga medel att söka för kommuner som vill arbeta med cykelsatsningar. Fördelningen beslutas av Region Stockholm genom Länsplanen för transportinfrastruktur. Ansökan om statlig medfinansiering för olika satsningar görs hos Trafikverket regionalt.

Länk till länsplan för transportinfrastruktur

Länk till information på Trafikverkets webbplats

Regionala projektmedel för hållbar utveckling

Det finns projektmedel för hållbar regional utveckling som går att söka två gånger per år (ej för infrastruktursatsningar). I vår går det bl a att söka för projekt som vill främja övergången från biltrafik till cykel.

Länk till de olika inriktningsområdena

Region Stockholm har tagit fram "Vägledning för genomförande av regional cykelplan" som riktar sig till kommunala trafikplanerare och Trafikverket.  Vägledningen innehåller riktlinjer och ett mer detaljerat stöd vid utformning av cykelinfrastruktur och andra insatser för cykelutveckling i länet.

Kontakta oss

Agnes Landefjord
Cykelstrateg
Telefon 08-123 144 20
agnes.landefjord@regionstockholm.se

Ulf Eriksson
Cykelstrateg
Telefon: 08-123 144 69
ulf.eriksson@regionstockholm.se

  • Senast granskad: 7 februari 2024

Rekommenderad läsning

  • Kartan ger dig aktuell status för utbyggnaden och information om till exempel sopsaltning och cykelparkeringar.
  • Att cykla är effektivt, hälsosamt och miljövänligt. Region Stockholm arbetar på flera sätt för att stärka och underlätta möjligheterna att cykla i hela Stockholmsregionen.