Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen

Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Stockholmsregionens utveckling. Folkbildningsstrategin ger en gemensam riktning för arbetet med folkbildningsfrågor. 

I Stockholmsregionen finns 29 folkhögskolor och 10 studieförbund som har omfattande och innehållsrika verksamheter. Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Stockholmsregionens utveckling inom många områden bland annat kompetensförsörjning, kultur- och demokratiutveckling. 

  • Kulturnämnden fick 2020 i uppdrag av regionfullmäktige att ta fram en regional folkbildningsstrategi.
  • Strategin arbetades fram i en arbetsgrupp med bred förankring mellan folkbildningen, kommunerna i länet och regionen.
  • I maj 2022 beslutade regionfullmäktige om att anta strategin efter att den varit ute på remiss.

Folkbildningsstrategin syftar till att fördjupa den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 inom folkbildningsområdet. Den ska vara ett stöd i arbetet med att skapa en jämlik, attraktiv och stark region med hjälp av folkbildning och pekar ut prioriterade områden för vidare arbete.

Dialogmodell ska öka samverkan

Strategin ska underlätta samarbete, dialog och samsyn mellan folkbildningen och kommunerna i länet och regionen. Den är tänkt att fungera som en strategisk vägvisare. Till strategin finns därför också ett förslag till dialogmodell mellan folkbildningen, regionen och kommuner med förhoppningen att arbetet med ökad samverkan ska fortsätta.

 

  • Senast granskad: 7 februari 2024