Koldioxidbudget

Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län tar regelbundet fram en koldioxidbudget för Stockholmsregionen. Här presenteras resultatet för år 2022.

Koldioxidbudgeten visar den mängd koldioxid som länet som mest kan släppa ut om vi ska uppfylla vår del i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C och som mest 2°C. 

Vad visar 2022 års koldioxidbudget?

Koldioxidbudgeten för 2022 visar bland annat att: 

  • Utsläppen i Stockholms län behöver minska med minst 12% per år om länet ska bidra till målen i Parisavtalet. Procentsatsen är dynamisk och kan minska eller öka beroende på vilka åtgärder som genomförs.
  • Fortsätter utsläppstakten i länet i samma nivå som nu, är budgeten förbrukad inom sju år. 

Digital version av årets koldioxidbudget

Nu finns en digital version av koldioxidbudgeten där du löpande kan följa  Stockholmsregionens väg mot målet i Parisavtalet. 

Koldioxidbudget för Stockholmsregionen 2022 (ClimateVisualizer)

Om koldioxidbudgeten 

Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län har med hjälp av Klimatsekretariatet och Uppsala universitet har på uppdrag av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län uppdaterat länets koldioxidbudget. Den föregående koldioxidbudgeten togs fram 2018 och har uppdaterats för att fortsatt vara ett relevant underlag i länets klimatarbete. 

  • Senast granskad: 5 juli 2024

Du kanske också är intresserad av