Klimatläget i länet

Uppföljningen av målen i Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen från 2022 visar att utsläppen minskar inom vissa områden, men att ytterligare insatser krävs för länet ska nå netto-noll-utsläpp till år 2045.

Kräver årlig minskning med 12% 

Under 2022 tog Region Stockholm och Länsstyrelsen Stockholms län fram en koldioxidbudget som visar att utsläppen i Stockholmsregionen behöver minska med minst 12 procent per år från och med 2022 för att länet ska bidra till att nå Parisavtalets mål. Den visar också att med nuvarande utsläppstakt är länets budget förbrukad redan inom sju år. Det skulle betyda att utsläppen av växthusgaser måste upphöra helt efter 2028.

Transporter står för de största utsläppen

De direkta utsläppen av växthusgaser i Stockholms län ligger runt 4 miljoner ton CO2-ekvivalenter. Transportsektorn står för den största andelen direkta utsläpp (54 procent). Av dessa står personbilar för en stor andel (36 procent).

El- och fjärrvärme står för 17 procent av utsläppen. En stor del av utsläppen från el- och fjärrvärmesektorn kommer från restavfall som förbränns, där cirka 30 procent består av fossila material. Det fossila materialet är främst olika plaster som inte har sorterats ut från restavfallet.

Utsläpp från konsumtion behöver räknas in

Ett delmål i Klimatfärdplan 2050 är att utsläppen av växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv ska halveras. Idag mäts normalt bara de direkta utsläppen, det vill säga de utsläpp som skett inom länets gränser. För att mäta de totala utsläppen av konsumtion behöver man även räkna in de utsläpp som orsakas av vår konsumtion utanför länet. Statistik för att kunna mäta utsläpp från konsumtion är under utveckling, men de mätningar som finns redan nu indikerar att utsläppen från konsumtion är på runt 25 miljoner ton CO2e per år för Stockholmsregionen och är därmed långt större än de direkta utsläppen på runt 4 miljoner ton per år.

Viktigt för klimatarbetet framöver

 • Främja omställning till fossilfria drivmedel (inklusive elektrifiering) i transportsektorn och samtidigt hantera de utmaningar som följer (bland annat behovet av tillgänglig och hållbar energi).
 • Arbeta för att trygga en förnybar energiproduktion och genomföra insatser för att undvika effektbrist.
 • Främja övergången från biltrafik till gång, cykel och kollektivtrafik.
 • Bidra till en mer cirkulär och fossilfri materialanvändning för att minska användningen av nya råvaror och energi, bland annat genom att i högre grad återvinna den plast som redan finns i omlopp.
 • Utveckla kunskapsunderlag och åtgärder för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen.

Rapport "Vart är kommunerna på väg"

Under 2022 genomfördes en studie om klimatarbetet i Stockholms läns 26 kommuner. Studien genomfördes som en del i uppföljningen av Klimatfärdplan 2050. Syftet var att skapa en övergripande bild över hur kommunerna arbetar med att minska sin klimatpåverkan. 

Studien visar att nästan alla kommuner i Stockholms län har en klimatstrategi. Att uppnå netto-noll växthusgasutsläpp är ett vanligt förekommande mål hos kommunerna. För att uppnå klimatneutralitet presenterar många kommuner strategier och åtgärder inom framför allt transport, bebyggelse och konsumtion.

Kontakta Elisabeth Lidbaum

Klimatstrateg

Telefonnummer: 08 - 123 181 78

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

 • Senast granskad: 5 juli 2024

Du kanske också är intresserad av

 • Koldioxidbudget

  Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län tar regelbundet fram en koldioxidbudget för Stockholmsregionen.
 • Klimat och energi

  Rapporter och statistik om klimat- och energiläget i Stockholmsregionen.