Patientnämndens förvaltning

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som kan hjälpa till så att synpunkter eller klagomål besvaras av vårdgivarna. Däremot gör patientnämnden inga egna medicinska bedömningar eller tar ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel.

Till patientnämndens förvaltning kan patienter och närstående kostnadsfritt vända sig med frågor som rör i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård och tandvård. Förvaltningen har även i uppdrag att förordna stödpersoner som tvångsvårdas inom psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen.

Enligt lag ska det finnas patientnämnder i alla regioner.

Patientnämndens förvaltning hjälper patienter och närstående att lösa problem som uppstått i kontakten med hälso- och sjukvården. Det kan exempelvis handla om brister i vård eller behandling och kommunikation/bemötande. Därutöver hanterar förvaltningen också frågor som rör tandvård utförd hos Folktandvården, Distriktstandvården, Aqua Dental samt hos privata tandhygienister.

Till patientnämndens förvaltning kan man också vända sig om man önskar statistik från förvaltningens databas.

Ansvarsområden

Till patientnämndens förvaltning kan patienter och närstående vända sig med frågor som rör:

* Region Stockholms hälso- och sjukvård.
* Kommunernas hälso- och sjukvård samt den allmänna omvårdnad som hör till den.
* Privata vårdgivare som har avtal med regionen eller en kommun.
* Folktandvården och den tandvård som regionen finansierar.
* Distriktstandvården, Aqua Dental och privata tandhygienister.

 
* Stödpersoner - patientnämnden utser stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin eller är isolerade med stöd av smittskyddslagen. Vill du bli eller få stödperson
 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?