Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi. SLSO bedriver hälso- och sjukvård inom följande områden: primärvård, psykiatri, geriatrik, ASIH, somatisk specialistvård samt habilitering och hjälpmedel. SLSO utövar också omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom dessa områden tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och andra lärosäten.

SLSO är uppdelat i sex vårdgrenar. Vårdgren psykiatri erbjuder barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, ätstörnings- och beroendevård samt rättspsykiatri. Den stora delen av mottagningarna är öppenvårdsmottagningar. för barn- och ungdomar, vuxna och äldre samt specialiserad beroendevård och rättspsykiatri.

Vårdgren Primärvård omfattas av vårdcentraler, husläkarjourer, barnavårdscentraler, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, mödrahälsovård, ungdoms-, rehabiliterings-, gynekologiska specialist-, mans-, logopedmottagningar samt Stockholms mottagning för sexuell hälsa.

Vårdgren somatiska specialistvård/habilitering erbjuder hälso- och sjukvård för alla skeden i livet. Habilitering har i uppdrag att ge insatser, råd och stöd till barn, unga och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. I vårdgrenen ingår också Akademiskt specialistcentrum (neurologi, reumatologi, diabetes och övervikt), Centrum för cancerrehabilitering, Habilitering och hälsa samt Närakuter.

Vårdgren Geriatrik/ASIH. Geriatrisk vård är specialiserad vård till äldre människor som behöver medicinsk utredning, behandling och rehabilitering. Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) är ett alternativ till heldygnsvård på sjukhus.

Vårdgren Hjälpmedel har uppdrag att leverera olika typer av hjälpmedel. Följande verksamheter ingår i vårdgrenen, Hjälpmedel Stockholm, KommSyn, Medicinteknisk apparatur i hemmet och Förbrukningsmaterial i hemmet.

Vårdgren Forskning, utbildning och utveckling (FoUU)
FoUU:s uppdrag är att samordna och stärka forskning utbildning och utveckling. Inom vårdgrenen finns Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS)

I samverkan med Karolinska Institutet (KI) bedriver SLSO forskning, utveckling och utbildning inom allmänmedicin, psykiatri, beroendevård, barn- och ungdomspsykiatri, geriatrik och folkhälsa.

Sammanträdeshandlingar 

Sammanträdeshandlingar för SLSO

Arkivet för äldre sammanträdeshandlingar

Äldre sammanträdeshandlingar

Ledamöter

Ledamöter i styrelsen

Sjukvårdsdirektör

Mikael Ohrling är utlånad till annat uppdrag i Region Stockholm under 2022 och under den tiden är Karin Persson tf sjukvårdsdirektör för SLSO.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?