Tvärbanan till Helenelund

Tvärbanan byggs ut åtta kilometer från Norra Ulvsunda till Helenelund. Trafikförvaltningen inom Region Stockholm ansvarar för utbyggnaden. Arbetet sker i nära samarbete med Stockholms stad, Sundbybergs stad och Sollentuna kommun. 

Personer cyklar, går och sitter i miljön runt en tvärbanestation där en tvärbanan står och väntar
En visionsbild för hur det kan se ut när Tvärbanan vid Helenelunds pendeltågsstation är klar.

Detta gör vi

Region Stockholm/SL bygger ut Tvärbanan från Bromma flygplats till Helenelund, via Rissne, Ursvik och Kista.

Syfte

Med utbyggnaden av Tvärbanan knyter vi ihop arbetsplatser i norr med bostadsområden i söder och vice versa. Resenärer i Stockholm ges en möjlighet till spårbunden kollektivtrafik till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Tvärbanan ger möjlighet till smarta byten mellan tunnelbana, pendeltåg och bussar.

Vem som påverkas och tidplan

Alla som bor i närområdet kommer i någon mån att påverkas under byggtiden. Sträckan Bromma flygplats till Ursviks torg beräknas vara klar våren 2025. För sträckan Ursviks torg till Helenelund kommer en tidplan tas fram under 2024.

Nyheter

Vi publicerar löpande nyheter om Tvärbanans utbyggnad.

Asfaltering längs Ulvsundaleden 6-15 maj

Försenad start för utbyggnaden till Helenelund

Alla nyheter om Tvärbanan

Tvärbanans linjesträckning

Tvärbanan sträcker sig från hållplats Norra Ulvsunda via Bromma flygplats och sedan vidare mot Helenelund genom Sundbyberg. Den utbyggda spårvägen blir åtta kilometer lång och stannar vid tio nya hållplatser, och passerar genom tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. 

Resandet med Tvärbanan förväntas bli stort eftersom några av Stockholm läns mest betydelsefulla utvecklingsområden, både vad gäller arbetsplatser och bostäder, ligger längs sträckan.

Områden som påverkas

När vi bygger ut Tvärbanan arbetar vi på flera platser samtidigt vilket påverkar olika områden.

Tusentals bostäder planeras längs Tvärbanan

Tillväxt sker där det finns infrastruktur. Längs Tvärbanans sträckning kommer det att byggas nya bostäder. 

En tvärbanestation, en bilväg och cykelväg löper bredivd. Flera personer cyklar, går över vägen och väntar på tvärbanan. Lägenhetshus tornar upp sig på båda sidor om vägen, det finns flera träd med gröna blad.
En visionsbild för hur det kan se ut vid tvärbanehållplatsen i Ursvik norra.

Res till Bromma Blocks och Bromma Flygplats 

Tvärbanan går efter hållplats Norra Ulvsunda över Ulvsundavägen på en egen bro och stannar vid hållplats Bromma Blocks. Efter nedfarten till handelsområdet fortsätter den på mark fram till Bromma flygplats.

Flygplan på blå himmel ovanför flygplats, i bakgrunden visas olika varuhus
Bromma flygplats där Tvärbanan stannar.

I Annedal anläggs en tredje hållplats i nära anslutning till bostäderna i området. Spårvägen fortsätter därefter över Mälarbanans spår och Ulvsundavägen, längs Kavallerivägen till Rissne torg. I Rissne placeras den fjärde hållplatsen med möjlighet för byte till tunnelbanans Blå linje och till buss.

En tvärbanehållplats i skymning, flera personer rör sig på platsen bland annat en med resväska, en cyklist och vuxen med ett barn på cirka 4 år går hand i hand.
En visionsbild för hur det kan se ut vid tvärbanehållplatsen i Rissne.

Bro över Enköpingsvägen

Från Rissne till Ursvik går spårvägen på egen banvall och på bro över Enköpingsvägen. Vid Ursviks torg planeras en bytespunkt mellan spårvägen och busstrafiken. Hållplatsen därefter blir Ursvik norra.

Tvärbanan fortsätter sedan över Järvafältet, där dragningen ska göra så lite intrång som möjligt på miljön. En hållplats placeras i Ärvinge med närhet till bostäder och arbetsplatser.

Kista centrum

Därefter går spårvägen längs Hanstavägen fram till Kista centrum, där en bytespunkt skapas med tunnelbanans Blå linje och bussar.

Från Kista centrum går spårvägen i blandtrafik mot Kistamässan och sedan vidare mot Helenelund där ändhållplatsen placeras i nära anslutning till pendeltågsstationen.

Gestaltningsprogram

Gestaltningsprogrammet från 2021 är en vidareutveckling av det gestaltningsprogram som fastslogs 2016. Gestaltningen visar spårvägens sträckning med utbyggnaden till Helenelund, och kallas därför Gestaltningsprogram 2.0.

Spårsträckan från Norra Ulvsunda till och med Bromma flygplats (3+465) ingår i avslutade eller pågående entreprenader och beskrivs därför inte i Gestaltningsprogram 2.0.

Ansvarsförhållanden

Region Stockholm ansvarar för utbyggnaden av Tvärbanan. Arbetet sker i nära samarbete med Stockholms stad, Sundbybergs stad och Sollentuna kommun.

Om Tvärbanan till Helenelund på Sundbybergs stads webbplats

Om passagen för Tvärbanan till Helenelund på Trafikverkets webbplats

Om Kistagrenen på Stockholms stads webbplats

Kontakt

Vid frågor från press och media kontakta Trafikförvaltningens presstjänst på 08-123 315 50.

  • Senast granskad: 24 januari 2024