Hållbar utveckling i kollektivtrafiken

Vårt viktigaste bidrag till en hållbar miljö och låg klimatpåverkan handlar om att så många som möjligt ska välja kollektivtrafiken före bilen så ofta som möjligt. Vi arbetar aktivt för miljön och en hållbar framtid på många andra sätt utöver det.

Bild. Bra miljöval.

Stockholms kollektivtrafik är världsledande när det gäller omställning till förnybar energi. All kollektivtrafik på land drivs med biobränslen eller el som kommer från sol, vind eller vatten.

Sedan den 1 februari 2021 är alla SL:s resor på land märkta med Bra Miljöval. Läs mer på sl.se om vad Naturskyddsföreningens miljömärkning för persontransporter innebär.

Region Stockholm samarbetar med näringsliv och forskning för att hitta nya effektiva lösningar och bidrar aktivt till att driva utvecklingen framåt.

Men vi är inte nöjda med det. Vi arbetar mot mycket högt ställda miljömål och inspirerar andra att följa efter.

Trafikförvaltningens hållbarhetsredovisning för trafikförvaltningen 2022

Kollektivtrafikens miljömål

Miljömålen definieras i Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram. Men vi lyssnar också till andra krav och är lyhörda för utvecklingen i omvärlden.

Våra viktigaste miljömål är att:

 • Öka antalet resenärer i kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka. Vi ska ständigt underlätta för fler att åka kollektivt istället för att ta egen bil.
 • Driva all buss- och spårtrafik med förnybara drivmedel. År 2030 ska inga fossila drivmedel vara kvar i kollektivtrafiken på land. Tack vare ett målinriktat arbete nåddes detta mål, med undantag av en mindre buss, i förtid vid ingången av 2017.
 • Öka andelen förnybara drivmedel i skärgårdstrafiken. År 2020 ska 50 procent av sjötrafiken drivas med förnybara drivmedel. Detta mål uppnåddes under sommaren 2020. År 2030 ska hela vår sjötrafik drivas fossilfritt.
 • Minska bullernivån. År 2030 ska buller som orsakas av tåg inte upplevas som störande.
 • Minska utsläppen av partiklar och kväveoxider. År 2020 ska utsläppen av kväveoxider och partiklar från kollektivtrafiken ha minskat till hälften jämfört med 2011. Detta mål uppnåddes avseende kväveoxider. Målet för partiklar nåddes inte fullt ut. Nyckeltalet mäts i gram/pkm (personkilometer) vilket påverkar måluppfyllelsen då antalet resande kraftigt minskat under pandemiåren 2020-2021. År 2030 ska utsläppen vara 75 procent lägre än 2011.
 • Fortsätta att arbeta för effektivare energianvändning. År 2030 ska kollektivtrafiken använda 15 procent mindre energi per personkilometer jämfört med 2011.
 • Minska energiförbrukningen och öka andelen förnybar energi i fastigheter och anläggningar. Energiförbrukningen i fastigheter ska ha minskat med 10 procent år 2021 och med 30 procent år 2030, jämfört med 2011. År 2030 ska dessutom all energi komma från förnybara källor.

Viktigt mål om förnybart bränsle

All spårtrafik drivs av el från förnybara källor sedan länge*. Vid årsskiftet 2016/2017 fasades även det sista fossila bränslet ut från busstrafiken, med undantag för en mindre buss på Tynningö och en på Ornö. Dessa två sista bussar byttes ut sommaren 2018.

Vid slutet av 2011 körde 58 procent av bussarna i SL-trafiken på förnybara drivmedel.

Vi har arbetat systematiskt med utfasning av fossila drivmedel i snart 30 år och hela tiden haft högt ställda miljömål. Det har givit resultat.

Nu går arbetet vidare med fokus på en snabb ökning av andelen förnybart drivmedel även när det gäller sjötrafiken med pendelbåtar och Waxholmsbolagets skärgårdsbåtar.

*vi köper uteslutande el från förnybara källor för driften av hela vår spårtrafik. 

Så arbetar vi för att nå miljömålen

Utgångspunkten för miljöarbetet är att förebygga och minska negativ påverkan på människors hälsa och miljö. Det är lika viktigt i alla delar av vår verksamhet.

Vi arbetar med tydliga mål för vårt miljöarbete, vi är noga med att följa upp resultat mot målen och vi strävar hela tiden mot nya sätt att tänka. Utöver det samarbetar vi med våra leverantörer och samarbetspartners och vi ställer tydliga krav i upphandling och inköp. Det är ett av våra mest kraftfulla verktyg i arbetet med att ta ansvar för miljön. Genom att ställa krav på andra påverkar vi utvecklingen också långt utöver vår egen verksamhet.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och följer FN-initiativet Global compacts regler kring bland annat miljö.

Alla som reser kollektivt tar ett stort klimatansvar.

Strategi och styrande dokument

Hållbarhet ska genomsyra allt arbete i Region Stockholm. Alla verksamheter inom Region Stockholm ska följa Region Stockholms Hållbarhetspolicy och Hållbarhetsstrategi.

Hållbarhetspolicyn anger styrande principer och viljeinriktning för hållbarhetsarbetet i Region Stockholm på lång sikt. Principerna är utformade utifrån ett helhetsperspektiv där social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet integreras med varandra.

Hållbarhetsstrategin visar hur Region Stockholm ska arbeta för en hållbar utveckling under åren 2022–2027. Strategin är indelad i tre huvudområden:

 • Hållbara städer, landsbygds- och skärgårdsområden
 • Hållbar konsumtion och produktion
 • En organisation att lita på

De tre huvudområdena har 13 prioriteringar med tillhörande fokusområden. Strategin ska beaktas vid budget- och verksamhetsplanering liksom vid framtagande av mål inom hållbarhetsområdet.

Innehåll

 • En familj med barnvagn går in på stationen

  Kollektivtrafik för alla

  Det ska vara en självklarhet för alla att kunna välja att resa kollektivt. Det gäller även äldre, personer med funktionsnedsättning och resande med barnvagn.