Framtidens kollektivtrafik

Stockholms växer och det innebär en ökad belastning på alla trafiksystem. Kollektivtrafiken måste hänga med. Region Stockholms långsiktiga planeringsarbete visar vägen för verksamheten och framtidens kollektivtrafik.

Miljardinvesteringar varje år

År 2050 beräknas antalet invånare i Stockholmsregionen vara 3,4 miljoner. För att möta den växande befolkningens behov av kollektivtrafik gör Region Stockholm miljardinvesteringar varje år.

Prioriteringar i kollektivtrafiken

 • Utbyggnaden av kollektivtrafiken fortsätter. Sammantaget ska 46 nya spårstationer byggas och runt sex mil nya spår tillkomma. 
 • Den största tunnelbaneutbyggnaden på över 40 år ska ge Stockholmsregionen tre mil nya spår och 16 nya stationer.
 • Omfattande satsning på nya pendeltåg, stationer och nödvändigt underhåll.
 • Digitaliseringen inom kollektivtrafiken pågår. Bland annat utvecklas ett nytt biljettsystem som gör det enklare att resa i SL-trafiken.
 • Fortsatt ledande roll i den gröna omställningen genom bland annat effektivare energianvändning och bredare elektrifiering av busstrafiken.

Projekt inom kollektivtrafiken

Elbussar i kollektivtrafiken

Region Stockholm har tagit ett helhetsgrepp om elbussfrågan och kartlagt hur eldriven busstrafik skulle kunna bli en del av Stockholms kollektivtrafik i framtiden. Nu finns en tydlig strategi för fler elbussar i Stockholmsregionen.

Elbussar i kollektivtrafiken

Mål för framtidens kollektivtrafik

Målen för framtidens kollektivtrafik fastställs i trafikförsörjningsprogrammet. Där beskrivs övergripande vad som ska känneteckna kollektivtrafiken inom Stockholms län år 2030.

Trafikförsörjningsprogrammet har tre övergripande mål:

 • Ökat kollektivt resande
 • Smart kollektivtrafiksystem
 • Attraktiv region

Målen pekar ut den strategiska inriktningen för Region Stockholm och andra aktörers arbete inom området. De styr mot den gemensamma visionen som finns i utvecklingsplanen för vår region.

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Kollektivtrafikplan 2050 för Stockholms län

Kollektivtrafikplan 2050 visar hur kollektivtrafiken i Stockholms län bör utvecklas på lång sikt för att nå målen i den regionala utvecklingsplanen (RUFS) och trafikförsörjningsprogrammet (TFP).

Kollektivtrafikplanen beskriver Region Stockholms syn på den framtida önskvärda inriktningen för kollektivtrafiken i länet och ska utgöra underlag exempelvis till andra planer och i förhandlingar. Planen utgår från den inriktning för utvecklingen av transportsystemet och bebyggelsen som redovisas i RUFS. 

Syftet med kollektivtrafikplanen är:

 • att ge en tydlig målbild för kollektivtrafikens utveckling i Stockholms län.
 • att bidra till ökad kunskap om kollektivtrafikens behov, vilka omvärldsfaktorer som påverkar kollektivtrafikens utveckling och vilka konsekvenser som planeringen medför.
 • att bidra till en målstyrd planering av trafikförvaltningens verksamhet, men även tydliggöra roller och ansvar för andra planeringsaktörer.

I planen föreslås drygt 70 åtgärder till 2030 och 2050. De redovisade åtgärderna behöver omhändertas och utredas vidare i olika fördjupade utredningsprocesser.

Kollektivtrafikplan 2050 beslutades av Trafiknämnden Region Stockholm den 21 juni 2022.

Läs Kollektivtrafikplan 2050 (5 MB, PDF)

Se interaktiv karta över framtagandet av kollektivtrafikplan 2050

Innehåll

 • En person går av tunnelbanetåget, man ser hur en fot har lämnat tåget och står nu på perrongen. Den andra foten är kvar i vagnen.

  Regionalt trafikförsörjningsprogram

  Trafikförsörjningsprogrammet beskriver övergripande vad som ska känneteckna kollektivtrafiken i Stockholms län år 2030.
 • Planskild korsning på Roslagsbanan

  Sverigeförhandlingen

  Sverigeförhandlingen är ett initiativ från Sveriges regering och rör bland annat förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna.
 • bild på en hybridelbuss

  Elbussar i kollektivtrafiken

  Region Stockholm har tagit ett helhetsgrepp om elbussfrågan och nu finns en tydlig strategi för fler elbussar i Stockholmsregionen.