Norra Danviksbron renoveras

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Norra Danviksbron är en öppningsbar väg- och järnvägsbro. Bron byggdes mellan åren 1917 och 1922 och är en viktig länk över Danvikskanalen. Efter att ha tjänat staden i hundra år har bron nu nått sin tekniska livslängd och kommer att totalrenoveras för att säkerställa ett tryggt och hållbart resande för båt- och kollektivtrafiken.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Norra Danviksbron har nått sin tekniska livslängd och ska nu rustas upp. Bron som samägs av Region Stockholm och Stockholms stad kommer att monteras ned och byggas upp på nytt med stora delar nytt material. Bron kommer att behålla sin unika utformning och funktion.

Syfte

Den renoverade bron kommer att uppfylla framtidens krav på driftsäkerhet och effektivitet, och gör det möjligt för kollektivtrafiken att fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt.

Vem påverkas och tidplan

Nedmonteringen av bron påbörjas under hösten 2023. Återuppbyggnaden av bron planeras att starta 2024. Vi planerar att driftsätta bron i slutet av 2026.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi använder sms-utskicken när plötsliga förändringar i arbetena sker. 

Aktuell höjdbegränsning i Danvikskanalen

Måndag den 4 september till den 15 december är brons öppningsfunktion avstängd. Just nu gäller 11,8 meters höjdbegränsning. Senare kommer eventuellt ett skyddsnät att installeras under bron, höjdbegränsningen blir då 10,8 meter. Information skickas ut via sms och här på webben en vecka innan nätet installeras.

Registrera ditt mobilnummer för att få SMS-aviseringar inför förändringar i framkomlighet i kanalen.

Norra Danviksbron renoveras

Norra Danviksbron byggdes mellan åren 1917 och 1922 och är en viktig länk över Danvikskanalen. Efter att ha tjänat staden i hundra år har den nu nått sin tekniska livslängd, alltså den tid en bro håller utan en större renovering. Nu ska vi totalrenovera bron för att säkerställa ett tryggt och hållbart resande med Saltsjöbanan och bussar i minst hundra år till.

Förbättrad framkomlighet och bevarat utseende

Renoveringen kommer att leda till ett minskat underhållsbehov och därmed en förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken. Vi kommer att bevara brons unika utseende och funktion i högsta möjliga mån.

Det vi kommer att göra är att:

 • Lägga ny grund och förstärka den befintlig grundläggningen.
 • Ersätta de utslitna betong- och stålkonstruktionerna i bron.
 • Riva elinstallationer i bron och ersätta med nya.
 • Anpassa busskörfältet till dagens krav.
 • Skapa ett dagvattensystem anpassat till dagens krav.
 • Renovera delar av manövertornet.
 • Återlägga Saltsjöbanans spår.

Tidplan

 • Vinter 2021 – Genomförandeavtal mellan Region Stockholm och Stockholms stad godkänt i trafiknämnden. 
 • Höst 2023 – Rivning och nedmontering av bron påbörjas och pågår i cirka 9 månader. 
 • 2024 – Uppbyggnaden av bron påbörjas och pågår i två år.
 • 2026 – Bron är färdig och tas i bruk.

Så påverkas båttrafiken

Farleden kommer att begränsas på olika sätt under olika skeden i projektet. 

 • Den segelfria höjden begränsas när brons öppningsfunktion stängs av i cirka 3 månader.
 • Farleden stängs av helt för trafik då vi lyfter bort broklaffen, detta beräknas ta cirka 2 veckor.
 • Bredden i farleden kommer begränsas av att en pråm ligger vid kajen. 

Läs mer om farledsbegränsningarna här. 

Under en period av återuppbyggnaden av bron kommer farleden att stängas av ännu en period. 

Så påverkas biltrafiken

All bil- och busstrafik går idag på den södra bron. Periodvis kommer ett körfält in mot Slussen att stängas av då rivning och återuppbyggnad av Norra Danviksbron pågår. 

Så påverkas närboende och verksamheter

Aktuell information finns på sidan om pågående arbeten. 

Närliggande boende och verksamheter kan komma att påverkas av buller från arbetena och omlagda gång-/cykelvägar under arbetena.

Gångvägen under bron vid trappan på Nackasidan och gångvägen närmast vattnet på Stockholmssidan kommer att stängas av. Avstängningarna kommer vara på plats under rivning och återuppbyggnad och under den tiden kommer gående och cyklister kommer behöva välja en annan väg.

Hundrastgården vid Saltsjöqvarn kommer periodvis att stängas av under ombyggnaden av bron.

Arbetena kommer förutom i undantagsfall att utföras dagtid, klockan 07-19. Vid arbeten som utförs helger, kvällar eller nätter kommer detta att aviseras via portanslag samt via sms-aviseringar, anmäl ditt mobilnummer här. 

Nya ägarförhållanden i genomförandeavtalet

Norra Danviksbron byggdes i samband med att Hammarbyleden kom till för hundra år sedan, som en kombinerad landsväg och järnvägsbro. Det ekonomiska ansvaret för brons underhåll delades då mellan staden 59 procent och järnvägsföretaget 41 procent. Under 2019 gjordes en översyn av ägandefördelningen där en likafördelning (50/50) av ägande och investering för den nya bron förordades och togs med i genomförandeavtalet. Den nya fördelningen baseras på dagens förutsättningar och brofunktion.

Norra Danviksbron är uppdelad i järnväg och bussfil.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?