Neglinge depå anpassas för framtiden

Vi anpassar Neglinge depå med en ny verkstadshall och bygger om i den befintliga depån så den kan ta emot Saltsjöbanans nya fordon. I Storängen bygger vi om uppställningsplatsen för veterantågen.

Därför ska depån byggas om

För att möta den ökade resandeefterfrågan och samtidigt åtgärda bullerproblematiken som omger de cirka 50 år gamla C10/C11-tågen som rullar på Saltsjöbanan idag ska Region Stockholm öka kapaciteten på banan med inköp av nya tåg. De nya tågen kommer innebära en tystare, trevligare och bättre resenärsupplevelse.

Våren 2022 beslutade regionstyrelsen att inleda upphandlingsarbetet för X25 som de nya tågen kallas. Innan X25 kan börja trafikera Saltsjöbanan behöver ett antal åtgärder utföras längs Saltsjöbanan, bland annat att bygga om Neglinge depå.

Det ska vi bygga i Neglinge 

För att anpassa Neglinge depå till de nya fordonen planerar vi en omfattande ombyggnad som inkluderar en ny verkstadshall med två underhållsplatser, lagerutrymmen samt lokaler för teknik och personal. Den nya verkstadshallen byggs vid depåområdets norra del, mot Torsvägen. 

Den befintliga byggnaden i Neglinge kommer att anpassas invändigt för hantering av de nya fordonen, medan museifordonen som står inom depåområdet flyttas till en ny uppställningsplats vid Storängen.

Det ska vi bygga i Storängen

Saltsjöbanans veterantåg saknar idag uppställningsplatser med nödvändigt skydd mot vädrets makter som kan förhindra tågens förfall. Idag står en av vagnarna i ett oisolerat uppställningsskjul i Storängen medan två vagnar står utomhus under presenning vid Neglingedepån. Därför bygger vi en ny uppställningsplats med utrymme för fler vagnar i Storängen.

Det befintliga uppställningsskjulet vid Solsidans station och en äldre, angränsande teknikbyggnad rivs för att ge plats för den nya uppställningshallen. Arean för den nya byggnaden blir ungefär dubbelt så stor som bebyggelsen som rivs. Uppställningshallens höjd kommer vara ungefär samma som dagens uppställningsskjul.

Preliminär tidplan

Det är ännu några år kvar tills vi planerar att sätta spaden i marken. Först ut är vi i Storängen i början av 2026 där arbetena beräknas ta cirka 9 månader. Lite senare under våren drar vi igång arbetena i Neglinge som beräknas ta cirka två år att slutföra.

  • Samråd: 2024-02-09 – 2024-03-27
  • Granskning: Hösten 2024 
  • Projektering och planering: Slutet av 2023 – slutet av 2025
  • Byggtid Storängen: Tidigt 2026 – hösten 2026
  • Byggtid i Neglinge: Våren 2026 – vintern 2027

Samråd avslutat

Samråd hölls av Nacka kommun i februari till mars 2024 och gav möjlighet att tycka till om planförslaget. 

Nu samlas de åsikter som inkommit ihop, och planförslaget anpassas inför den kommande granskningen som planeras till hösten 2024. I samband med granskningen kommer en en samrådsredogörelse som svarar på alla mottagna synpunkter att göras tillgänglig Nacka kommuns webbplats, och de som berörs kommer att meddelas. 

www.nacka.se/neglinge-depa

Flygfoto med Neglinge depås nya byggnader utmarkerade. Den nya verkstadshallen byggs längs med Torsvägen. 

Omgivningspåverkan - under och efter byggtiden

Du som bor eller arbetar nära depån kan komma att märka av arbetena - både under och efter byggtiden. Vi arbetar för att minimera störningarna och omgivningspåverkan.  

Läs mer om hur du kan påverkas av projektet. 

Så kommer den nya byggnaden att se ut

Den nya depåbyggnaden utformas med områdets estetik och kulturella arv i åtanke. Tidiga skisser och visualiseringar visar en byggnad i tegel som harmonierar med omgivningen, med fokus på låg visuell påverkan. Materialval och utformning av byggnaden är inte helt låsta ännu, de pågår och utvecklas löpande under samrådsprocessen. Fasaderna kommer att bestå av tegel eller trä. 

Vi har löpande dialog med Nacka kommun för att säkerställa att den slutliga designen uppfyller både funktionella krav och estetiska förväntningar. Det är båda organisationernas ambition att byggnaden ska likna visionsbilderna. Se visionsbilderna längre ned på sidan. 

Visionsbild, vy från Torsvägen, Odenvägen. Visionsbild, vy från Torsvägen, Odenvägen.   Illustration/ritning: Ahnborg Arkitekter Visionsbils, vy från Torsvägen, SkogsövägenVisionsbild, vy från Torsvägen, Skogsövägen. Illustration/ritning: Ahnborg Arkitekter

Konstnärlig utsmyckning

Sedan 1971 finns ett formellt beslut att Region Stockholm ska avsätta medel enligt procentregeln för konstnärlig gestaltning och så även i detta projekt. 

De ytor som pekats ut som lämpliga för konst är på fasaderna på den nya verkstadshallen, både synligt från Torsvägen och från Saltsjöbanans perrong. Även den nya sprinklertanken kan komma att utsmyckas med konst. 

Exakt var konsten uppförs och vilken typ av konst det blir vet vi först när upphandlingen av konstnär är färdig. Arbete med att välja ut och handla upp konstnär pågår just nu. Senare i vår kommer vi kunna visa upp tidiga skisser. 

Grafisk situationsplan av utbyggnaden i Neglinge depå
Situationsplan Neglinge depå
Situationsplan Storängen

Ombyggnaden av Neglinge depå är ett av många projekt som syftar till att utveckla Saltsjöbanan. 

Läs mer om Saltsjöbanans utveckling.

  • Senast granskad: 31 januari 2024