Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med Ohmatdyt Specialized Children's Hospital i Kiev

Den första december förra året ingick Karolinska Universitetssjukhuset och Ohmatdyt National Specialized Children’s Hospital i Kiev avtal om fördjupat samarbete. 

Avtalet har nu konkretiserats när Ohmatdyt Children’s Hospital i Kiev och Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska startar kliniskt samarbete inom ett 15-tal områden.

Båda sjukhusen bedriver specialiserad och högspecialiserad vård av barn och har spetskompetens inom många områden. Genom att gemensamt på länk, mejl och telefon diskutera behandlingsmetoder, ta sig an ovanliga och svåra patientfall, tolka röntgenbilder och ge varandra ”second opinions” om patienter och behandlingar ska barnen få bättre vård samtidigt som viktig kunskap överförs mellan sjukhusen.  

Det kliniska samarbetet sker inom kardiologi, radiologi, neonatologi, kirurgi, infektionssjukdomar, endokrinologi, pulmonology, cystisk fibros, intensivvård, ECMO, nefrology, neurologi, hematologi, benmärgstransplantation, transfusionsmedicin, onkologi och gastroenterologi. De ansvariga kontaktpersonerna för respektive specialiteter är nu på plats vid de båda sjukhusen och de första diskussionerna om patienter och behandling via länk har genomförts.

– Astrid Lindgrens barnsjukhus på Karolinska Universitetssjukhuset ligger långt fram på många områden och jag tror att samarbetet inom de olika barnmedicinska specialiteterna kommer innebära bättre vård för många barn med svårutredda och svårbehandlade tillstånd här i Ukraina. Den kunskap vi får från våra svenska kollegor är samtidigt viktig när vi anpassar vårt sjukhus till EU-standard, säger Volodymyr Zhovnir, direktör för Ohmatdyt National Specialized Children’s Hospital i Kiev.

– Det är väldigt positivt att det bara tog lite drygt två och en halv månad från att samarbetsavtalet undertecknades till att det kliniska samarbetet för patienterna kommer igång. Tempot och bredden på samarbetet tycker jag visar på det stora engagemang som finns både på Ohmatdyt Children’s Hospital och här på Astrid Lindgrens barnsjukhus, säger Svante Norgren temachef på Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset.

– Modellen med direkt kliniskt samarbete mellan olika specialiteter på sjukhusen är utformad utifrån de behov som identifierats av Ohmatdyt Children’s Hospital i Ukraina. Våra kollegor i Kiev har en tuff uppgift i att säkra en högkvalitativ barnsjukvård när sjukvårdssystemet i sin helhet är hårt belastat av kriget. Vi försöker därför utforma samarbetet så att det ger direkt klinisk nytta för patienterna, avslutar Svante Norgren.

Samarbetet innefattar också erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring på plats vid sjukhusen under två månader, så kallade ”fellowships”. De fyra första deltagarna, tre läkare och en sjuksköterska, har nu valts ut i Kiev. De kommer att börja sina ”fellowships” på Astrid Lindgrens barnsjukhus den 24 mars. De första ”fellowshipen” är inom neonatologi, intensivvård, ECMO och gastroenterologi.

Ohmatdyt National Specialized Children’s Hospital i Kyiv

Ohmatdyt National Specialized Children’s Hospital i Kyiv är Ukrainas ledande och största barnsjukhus. Sjukhuset som har cirka 720 vårdplatser behandlar årligen cirka 20 000 patienter och genomför cirka 10 000 operationer. Sjukhuset firar i år sitt 130-årsjubileum.

Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset 

Astrid Lindgrens barnsjukhus är Sveriges ledande barnsjukhus. Sjukhuset har 189 vårdplatser, behandlar årligen 13 700 barn inneliggande på sjukhuset och genomför 10 700 operationer. Astrid Lindgrens barnsjukhus bedriver specialiserad och högspecialiserad vård för barn och tar emot patienter från hela landet inom flera områden.

Karolinska Universitetssjukhusets stöd och samarbete med Ukraina

Karolinska är det svenska sjukhus som tagit emot flest skadade och sjuka patienter från Ukraina, totalt 84 personer. Patienterna har fått vård för bland annat krigsskador och cancer.

Karolinska har utöver samarbetet med Ohmatdyt Specialized Childrens Hospital i Kiev också tecknat ett samarbetsavtal med Kryvyi Rih City Clinical Hospital i staden Kryvyi Rih i centrala Ukraina. Sjukhuset har 860 vårdplatser. Kryvyi Rih City Clinical Hospital erbjuder akutsjukvård, rutinsjukvård och högspecialiserad sjukvård inom 34 medicinska specialiteter. Samarbetet med Kryvyi Rih City Clinical Hospital har också börjat ta konkret form inom framför allt traumavårdsområdet.

Samarbetsavtalen mellan de båda ukrainska sjukhusen och Karolinska Universitetssjukhuset kunde tecknas efter att Ukrainas och Sveriges sjukvårdsministrar den 1 december år 2023 tecknade ett nationellt Memorendum of Understanding (MoU) om ökat samarbete på sjukvårdsområdet.

Karolinskas samarbete och stöd till de ukrainska sjukhusen är en del av Region Stockholms samlade hjälp till Ukraina.

  • Senast granskad: 29 februari 2024