Krisberedskap och säkerhet

Även i en krissituation är det Region Stockholm som ansvarar för att bland annat länets hälso- och sjukvård, smittskydd och kollektivtrafik ska fungera. Viktigast är människors liv, personliga säkerhet och hälsa.

Vi ska också förhindra eller begränsa skador på egendom och miljö.

Krishanteringsplan för våra verksamheter, förvaltningar och bolag

Det finns idag en krishanteringsplan som gäller för alla våra egna verksamheter och för de verksamheter som drivs på uppdrag av våra förvaltningar och bolag. Målet med vår krishanteringsplan är att minska risken för särskilda händelser och minimera konsekvenserna.

Organisation för krisberedskap

När en särskild händelse inträffar har varje verksamhet inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och övriga verksamheter inom regionen huvudansvar för sitt område. När en händelse bedöms som extraordinär tar krisledningsnämndens ordförande och regiondirektören beslut om krisledningsnämnden ska aktiveras.

Beredskapslägen på regional nivå

Förutom normalläge finns tre lägen för beredskapshöjning:

  • Stabsläge: ett beredskapsläge som innebär att regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.
  • Förstärkningsläge: ett beredskapsläge som innebär att RSSL vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.
  • Katastrofläge: beredskapsläge som innebär att RSSL vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Risk- och sårbarhetsanalysarbete – RSA

Region Stockholm genomför regelbundet risk- och sårbarhetsanalyser samt förmågebedömningar. Syftet är att minska sårbarheten i samhället och skapa en beredskap inför eventuella kriser.

Risk- och sårbarhetsanalyserna ska:

  • identifiera risker och sårbarheter
  • öka medvetande om regionens beroenden
  • leda fram till kontinuitetsplaner och handlingsplaner för att reducera risker
  • skapa underlag för investeringar, rapporter och planer.

Vid inledningen av varje ny mandatperiod ska vi sammanställa och rapportera resultatet av vårt löpande arbete med risk- och sårbarhetsanalys. Analysresultatet ska tillsammans med en bedömning av vår generella krisberedskapsförmåga rapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Beredskap vid krig eller fara för krig

Om det är fara för krig eller om det blir krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig blir det automatiskt högsta beredskap.

Region Stockholm har en krigsorganisation som träder i kraft vid höjd beredskap. Samtliga medarbetare inom Region Stockholm omfattas av den allmänna tjänsteplikten vilket innebär att man ska fortsätta arbeta i sin ordinarie roll även om Sverige är i krig.

  • Senast granskad: 11 september 2023