Krisberedskap och säkerhet i kollektivtrafiken

Varje vardag reser nästan en miljon människor med kollektivtrafiken i Stockholms län. Region Stockholm arbetar för att förebygga olyckor och kriser samt samarbeta med andra aktörer för att skapa en säker och trygg miljö för alla resenärer.

En kris inom kollektivtrafiken är en händelse eller ett förlopp där stora värden står på spel och många människor berörs. Det kan handla om en allvarlig störning i kollektivtrafiken eller en mer extraordinär händelse där de normala ledningsresurserna inte räcker till.

Krisorganisation inom kollektivtrafiken

En eventuell krissituation hanteras och leds på olika sätt beroende på omfattning och vad i verksamheten som påverkas.

En mindre kris hanteras vanligtvis av den organisation som berörs av händelsen genom att organisationens krisledning aktiveras. Ansvariga personer på trafikförvaltningen hålls underrättade om händelseförloppet. Kriser som bara berör trafikförvaltningens interna arbete leds alltid av trafikförvaltningen.

En större kris som berör alla eller många entreprenörer kan ledas av trafikförvaltningen med stöd av entreprenörernas egna krisledningar. Vid större kriser som även drabbar andra delar av samhället ingår trafikförvaltningens krisledning som en del i  vår centrala krisledningsorganisation. Vid behov samverkar trafikförvaltningen och vår krisledning också med övriga berörda aktörer i länet genom organisationen Samverkan Stockholmsregionen som leds av länsstyrelsen. Övriga aktörer är bland annat kommuner, räddningstjänst och polis.

Trafikförvaltningens förvaltningschef är ytterst ansvarig för säkerhetsarbetet och krisberedskapen inom trafikförvaltningens verksamhet.

Trafiksäkerhetspolicy och riktlinjer för säkerhetsarbetet

Trafiksäkerhetsarbetet inom trafikförvaltningens spårtrafik styrs av trafikförvaltningens System för säkerhetsstyrning. Trafikförvaltningen har också riktlinjer och bestämmelser som reglerar bland annat:

  • Trafiksäkerhet
  • Informationssäkerhet
  • Brandsäkerhet
  • Elsäkerhet
  • Teknisk säkerhet

Förvaltningens trafiksäkerhetspolicy är ett övergripande dokumentet som är fastställt av trafiknämnden och som beskriver inriktningen för trafiksäkerheten inom kollektivtrafiken. Policyn tar bland annat upp vilken arbetsmiljö och utbildning kollektivtrafikens personal behöver för att skapa en säker och trygg kollektivtrafik. I policyn beskrivs även ramarna för trafiksäkerhet, brandskydd, utrymning, säkra fordon och säkra stationsmiljöer.

Säkerheten i trafiken

De lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter och liknande styrande dokument som vi har bestämt ska följas av både trafikförvaltningen, anlitade entreprenörer och leverantörer. Med gemensamma rutiner beskriver vi hur den dagliga verksamheten ska fungera samt hur olyckor och allvarliga händelser ska hanteras.

Varje trafikentreprenör ansvarar för säkerheten i den trafik de bedriver inklusive säkerheten i fordonen och på stationer och perronger. Trafikförvaltningen har ägaransvar för stationerna, spårfordonen och anläggningarna i SL-trafiken vilket innebär att förvaltningen ansvarar för att dessa är rätt byggda och underhållna på ett säkert sätt.

För de stationer i pendeltågstrafiken som ägs av Trafikverket eller en kommun ansvarar respektive ägare. Trafikverket ansvarar också för spåren som pendeltågen kör på. Undantaget är pendeltågdepåerna vilka sköts av trafikförvaltningen.

Tryggheten i trafiken

För att övervaka tryggheten i trafiksystemet har trafikförvaltningen en egen trygghetscentral som är bemannad dygnet runt årets alla dagar. Personalen på trygghetscentralen leder ordningsvakter och andra trygghetsresurser inom kollektivtrafiken. Som stöd för övervakningen finns också ett stort antal trygghetskameror.

Informations- och IT-säkerhet inom kollektivtrafiken

Varje förvaltning och bolag ska regelbundet granska sin IT- och informationssäkerhet. Baserat på genomförda granskningar och identifierade avvikelser ska skyddsåtgärder vidtas, anpassas och kompletteras.

Transportstyrelsen granskar spårtrafiken

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet när det gäller trafiksäkerheten i spårtrafiken. Myndigheten ställer krav på att trafikförvaltningen som förvaltare av infrastruktur för järnväg, spårväg och tunnelbana har den styrning och de regelverk för säkerhetsarbetet som krävs utöver de lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller.

  • Senast granskad: 13 juli 2023