Frågor och svar om kulturstöd

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om att söka och redovisa kulturstöd. 

Hittar du inte svaret på din fråga här är du välkommen att kontakta våra handläggare. Kontaktuppgifter hittar du på sidan för respektive stöd.

Kan vi komplettera vår ansökan efter ansökningstiden?

Nej, ansökan ska vara komplett när den skickas in. 

Vår verksamhet stämmer överens på flera konstformer – hur väljer vi konstform?

Välj den konstform som huvudsakligen passar verksamheten.

Det finns även ett konstformsövergripande alternativ i form av nationella minoriteters kultur.

Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.  

Vi har inget bankgiro eller plusgiro. Går det bra med ett vanligt bankkonto?

Nej, det är obligatoriskt att ha ett bankgiro eller plusgiro för att kunna ansöka om och erhålla stöd.

Vi har verksamhetsstöd från Region Stockholm. Kan vi också söka projektstöd?

Ja, det går bra.

Vi är verksamma i ett annat län, men vill genomföra ett projekt i Stockholm. Kan vi få kulturstöd?

Verksamhetsstöd ges enbart till kulturorganisationer som har sitt säte och huvudsakliga verksamhet i Stockholms län.

För projektstöd gäller att sökande organisation ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i Stockholms län. 

Ska vi ange kostnader och intäkter med eller utan moms i budgeten?

Om er verksamhet är momsregistrerad och har avdragsrätt för moms så ska momsen inte räknas med i budgeten eller i redovisningen.

Vad är rimlig storlek på sökbeloppet?

Utgå från verksamhetens/projektets omfattning och behov, sök ett belopp som är realistiskt i sig och i förhållande till övrig finansiering. Titta gärna på tidigare beslut och vilka summor som beviljats. 

Sökbelopp kan endast vara i jämna tusental kronor.

Kan vi söka stöd för utbildningsinsatser, metod- och/eller kompetensutveckling?

Ja, stöd kan beviljas om insatsen leder till samarbeten och/eller spridning till fler aktörer än den egna organisationen samt dessutom anses vara regionalt angeläget. 

Kan projektet ha startat innan vi skickar in ansökan?

Ja. Förberedelser som till exempel repetitioner kan vara påbörjade. Söker ni för en publik föreställning ska den första programpunkten äga rum efter att beslut har fattats. Söker ni för metodutveckling, kompetensutveckling eller etablering ska startdatum för insatsen äga rum efter att beslut fattats. Ni kan inte söka för kostnader som ni redan har haft.

Kan jag söka Projektstöd för produktion och utgivning av produkter som till exempel VR, böcker, poddar, CD-skivor, film, appar eller datorspel?

Projektstödet kan inte gå till projekt som har utgivning och produktion av produkter som till exempel musikutgivning, film- och tv-produktion, produktion av VR, poddar, datorspel, bokutgivningar, konstobjekt, produktion av radio eller översättningar som huvudsyfte.

Är däremot en utgivning eller en produktion av produkt en del av ett större projekt är det möjligt att söka stöd. I så fall ska det tydligt framgå av budgeten och projektbeskrivningen vilka delar som avser produktion av produkten.

Kan jag söka projektstöd för inköp eller uppgradering av teknisk utrustning?

Ja, stöd kan beviljas om satsningen bedöms stärka förutsättningarna för konstnärligt skapande i länet och leder till samarbeten och/eller spridning till fler aktörer än i den egna organisationen. Ni kan dock inte söka för kostnader som ni redan har haft.

Hur vet jag att ni tagit emot min ansökan/redovisning?

När alla som ska signera ansökan/redovisning har gjort det skickas ett e-postmeddelande med bekräftelse till kontaktpersonen.

Det går även att logga in på ”Mina sidor” i e-tjänsten för att se om vi tagit emot ansökan eller redovisning.

Vad betyder en balanserad budget?

Det betyder att summan av alla intäkter ska vara lika stora som summan av alla kostnader. Det ska framgå att budgeten beräknas gå jämnt upp.

Det går bara att söka i jämt tusental kronor.

Går det att skjuta upp eller förlänga ett projekt?

Ja, det kan gå beroende på anledning samt att det görs innan sista projektdatum som ni angett i ansökan. Normalt kan projekt bara skjutas upp i högst tre månader. Kontakta er handläggare. Redovisningen ska vara inne två månader efter sista projektdatum.

Vad menar ni med regional angelägenhet?

Varför är projektet eller verksamheten viktig för regionen/Stockholms län? Begreppet regional angelägenhet inkluderar flera aspekter:

  • Konstnärligt och innehållsmässigt
  • Metodmässigt
  • Spridningsmässigt

Annat som vi väger in i bedömningen av ansökan är om verksamheten eller projektet arbetar med nationella minoriteters kultur, kulturaktiviteter i länets skärgård eller glesbygd och hur projektet/verksamheten arbetar med tillgänglighet för funktionsnedsatta.

Kan vi söka olika belopp per år vid flerårigt verksamhetsstöd?

Nej, sök samma belopp

Kan vi skicka in flera ansökningar om projektstöd?

Ja, det går bra. Konkurrensen om medel är dock stor och tänk på att ansökningarna eventuellt ställs mot varandra.

Kan vi söka projektstöd för ett projekt som ska genomföras på sjukhus eller inom vården?

Nej, projektstödet är inte tänkt för projekt inom vården. Vissa typer av projekt kan istället söka stöd inom ramen för Projektstöd kultur och hälsa.

Läs mer om Projektstöd kultur och hälsa

Måste vi betala skatt på kulturstödet?

Det beror bland annat på vilken organisationsform ni har. Kontakta Skatteverket för mer information.

Hur redovisar vi vårt stöd?

Redovisning sker via e-tjänsten som du hittar under respektive stöd. Där finns också mer information om vad redovisningen ska innehålla.

Vad händer om vi inte redovisar i tid?

Ansökan om nytt kulturstöd kommer inte handläggas om redovisningen av tidigare beviljat stöd är försenad. Eventuellt beslutat kulturstöd kommer inte att utbetalas vid försenad redovisning av tidigare stöd.

Kan vi söka verksamhetsstöd till en festival som återkommer varje år?

Nej, sök istället projektstöd. 

Vad är nationella minoriteter?

 De nationella minoriteterna i Sverige är:

  • judar
  • romer
  • samer
  • sverigefinnar
  • tornedalingar

  Samerna är också ett urfolk.  

Kan jag söka projektstöd för en föreställning som ska spela i skolan?

Projektstöd kan sökas för att ta fram nya scenkonstproduktioner. När det gäller stöd för att turnera med befintliga föreställningar i skolor hänvisar vi till Subventionsstöd barn och unga.

Läs mer om Subventionsstöd barn och unga

  • Senast granskad: 6 oktober 2023