Region Stockholms miljökrav

Region Stockholm arbetar ständigt med att minska den negativa påverkan på miljön. Som en del av detta arbete ställs krav på alla Region Stockholms leverantörer och stödmottagare.

Region Stockholms hållbarhetsstrategi är grunden för att verksamheterna bedrivs med så låg miljöpåverkan som möjligt så att föroreningar förebyggs.

Länk till Region Stockholms hållbarhetsstrategi (pdf)

Detta gör vi genom att: 

 • arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling
 • följa lag- och myndighetskrav
 • upprätta och följa upp våra miljömål
 • arbeta för ständiga förbättringar 
 • ställa miljökrav vid inköp och upphandling av varor och tjänster
 • ta miljöhänsyn vid alla beslut och göra miljöbedömningar vid större beslut

Region Stockholms hållbarhetspolicy kommuniceras internt och externt för att sprida kännedom om miljöarbetet.

Kulturnämndens miljöarbete

Kulturnämnden har en indirekt miljöpåverkan och de största miljöaspekter är externa och utgörs av beställning av konstnärlig gestaltning samt de organisationer som får större ekonomiska stöd, exempelvis verksamhetsstöd eller stöd till distriktsorganisationer. Utöver detta har kulturförvaltningen även lokala miljöaspekter och miljömål.
 

Stödmottagare ska uppfylla kulturnämndens miljökrav

Alla som söker stöd från kulturnämnden på 500 000 kr per år eller mer ska:

 • besvara Checklista: Miljöarbete som är integrerad i e-tjänsten för ansökan om stöd samt
 • bifoga aktuell miljöplan godkänd av sin styrelse.

Alla som erhåller stöd om sju (7) miljoner kronor per år eller mer ska vara miljöcertifierade enligt ISO14001 eller EMAS.

Konstnärer ska använda miljöanpassat material

 • Konstnärer ska när de lämnar in skissuppdrag eller förslag till större konstnärliga gestaltningar redovisa materialanvändning och hantering av miljöfarliga ämnen.
 • Konstnärer som får uppdrag förbinder sig i samband med avtalsskrivningen att använda så miljöanpassat material som möjligt samt hantera farliga ämnen och restprodukter enligt gällande bestämmelser
 • De konstkonsulter som arbetar för kulturförvaltningen har gått Region Stockholms grundläggande miljökurs.
 • Senast granskad: 2 februari 2024