Tillgänglighet och bibliotek

Bibliotekens verksamhet ska vara tillgänglig för alla. Personer med funktionsnedsättning är enligt bibliotekslagen en prioriterad målgrupp. Oavsett funktionsförmåga och förutsättningar ska alla ha likvärdig tillgång till bibliotekens hela utbud. 

Tillgänglighet på bibliotek omfattar flera delar. Tillgänglighet är ett perspektiv som behöver finnas med i alla arbetsområden eftersom det berör alla, oavsett ålder eller etnicitet. Utöver medier och tekniska hjälpmedel för information handlar det om programverksamhet, fysisk tillgänglighet, tjänster, bemötande, och kommunikation.

Där ingår också Boken kommer, depositioner och samarbete med läs- och kulturombud och andra socialt uppsökande verksamheter som riktar sig till målgrupper som har svårt att ta sig till biblioteket.

Regionbibliotek Stockholm erbjuder löpande fortbildning kring det öppna och tillgängliga biblioteket genom kunskapsutbyte och utbildningsinsatser för bibliotekspersonalen i Stockholms län .

Nätverk för tillgänglighet och socialt uppsökande verksamhet

Regionbibliotek Stockholm samordnar ett nätverk kring tillgänglighet och socialt uppsökande verksamhet. Det är öppet för alla medarbetare och chefer som vill bevaka och utbyta erfarenheter kring verksamheten för personer med funktionsnedsättning och bibliotekens tillgänglighet.

Läs mer om våra nätverk

Tillgängliga medier

En prioriterad uppgift för biblioteken är att tillhandahålla medier som kan läsas oavsett funktionsförmåga. Det kan vara tal- och ljudböcker, böcker med stor stil, taktila böcker på punktskrift, teckenspråkig litteratur, lättlästa böcker, eller uppmärkta e-böcker. 
Biblioteken kan köpa, låna eller ladda ner tillgängliga medier.

Talböcker

Talböcker förmedlas via länets alla bibliotek. Talböcker produceras med stöd av ett undantag i upphovsrättslagen, och får därför bara användas av personer som av olika anledningar inte kan läsa tryckt text. Låntagaren kan antingen låna talboken via biblioteket, eller så kan biblioteket hjälpa låntagaren att få en inloggning till Legimus.  

Legimus

Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) bibliotek. Där finns talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker och andra media. Med ett konto i Legimus kan du själv ladda ner eller läsa strömmande direkt från Legimus

Läs mer på Legimus webbplats

Äppelhyllor för barn

Många bibliotek har så kallade Äppelhyllor, där barn kan hitta böcker som kan läsas med ögon, öron eller händer. Det är till exempel inlästa medier och medier med bliss, teckenspråk, punktskrift och piktogram. Äppelhyllan är främst för barn med funktionsnedsättning men också för anhöriga och andra som möter barnen.

Läs mer om Äppelhyllor på Barnens bibliotek

  • Senast granskad: 14 september 2023

Du kanske också är intresserad av