Demokrati och bibliotek

Biblioteken har enligt lag i uppgift att verka för det demokratiska samhällets utveckling och allas delaktighet i samhällslivet. För biblioteken handlar arbetet om kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Regionbibliotek Stockholm är gärna samtalspart när det gäller ditt biblioteks demokratiska uppdrag, och vi erbjuder regelbundet program om folkbibliotek och demokrati. Under hösten 2023 arrangerar vi en studiecirkel om demokratifrämjande. 

Demokratifrämjande

Begreppet demokrati används på olika sätt av olika personer och i olika sammanhang. I biblioteksdebatten nämns det ofta i samband med problem och utmaningar, men det uppdrag som beskrivs i bibliotekslagen är av en positiv och främjande natur.  

Lokaler och medier

Att ge tillgång till information, nyheter, fakta och litteratur utan kostnad är en självklar uppgift för biblioteken. Även att t ge tillgång till en lokal som är öppen för alla. Inom detta område ryms viktiga frågor om yttrandefrihet, om inköp och gallring av medier och vem som ska kunna ordna en utställning eller boka ett grupprum på biblioteket. Även bibliotekets digitala gränssnitt berörs av detta uppdrag, till exempel e-tjänster och en reklamfri webbplats. 

Kunskapsförmedling, bildning och forskning

En öppen plats och ett genomtänkt innehåll är bra förutsättningar, men att förmedla kunskap innebär något mer än att tillhandahålla information. Det klassiska referenssamtalet är en möjlighet, andra sätt kan vara att bjuda in till särskilda aktiviteter eller driva mer långsiktiga satsningar, gärna i samarbete med andra aktörer. Utöver förmedlingsuppdraget ska biblioteken även främja intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning. Här kan bland annat ingå att arbeta för tilltro till vetenskap, att sprida korrekt samhällsinformation och att uppmuntra olika initiativ till folkbildning.

Fri åsiktsbildning 

I propositionens beskrivning av bibliotekslagens ändamålsparagraf kan man läsa att biblioteken ska understödja ett fritt meningsutbyte, och det kanske är den del av uppdraget som känns mest ovant för många folkbibliotek. Det kan handla ganska direkt om att ordna tillfällen till samtal om olika samhällsfrågor, och mer indirekt om att rusta invånarna för att bli aktiva medborgare i andra kanaler. Här finns en stark koppling till lärande med frågor om hur vårt demokratiska system fungerar, hur man som invånare kan engagera sig i olika frågor och vilken teknisk kompetens och utrustning som krävs för att vara delaktig.

  • Senast granskad: 14 september 2023

Du kanske också är intresserad av