Nätverk för dig som arbetar på bibliotek

Vill du utvecklas och lära dig mer i din roll? Våra nätverk inom olika ämnesområden vänder sig till dig som arbetar på folkbibliotek. 

Genom nätverken får du möjlighet att dela erfarenheter, fördjupa kunskap samt lyfta frågor som är aktuella och angelägna. Våra nätverk riktar sig i första hand till medarbetare och chefer på folkbiblioteken i länet, men övriga intresserade är välkomna att anmäla intresse.  

Nätverksmötena anordnas ungefär två gånger per år. Träffarna är ofta digitala för att så många som möjligt ska kunna delta. Utöver träffarna finns e-postlistor som kan användas av alla i nätverket för att till exempel ställa frågor och hitta samarbeten. 

Regionbibliotek Stockholms nätverk

Här hittar du alla våra nätverk. Varje nätverk har en kontaktperson som du kan höra av dig till om du vill gå med i nätverket eller om du har frågor.

Nätverk: biblioteksverksamhet för och med barn och unga

Det här nätverket riktar sig till dig som arbetar med verksamhet för och med barn och unga. Syftet med nätverket är att tillsammans lyfta frågor som är aktuella och angelägna, och att dela erfarenheter mellan biblioteken i länet. Via nätverkets e-postlista informerar vi om Regionbibliotek Stockholms arrangemang inom området barn och ung, samt delar omvärldsbevakning. 
 
Träffarna äger rum som samtal i små eller större grupper eller i form av en workshop. Ofta gästar vi ett bibliotek i länet. Vill du ställa en fråga eller dela med dig av något till alla i nätverket? Kontakta oss och sprider vi det till nätverket. 
 
Kontaktperson: Pia Borrman, pia.borrman (a) regionstockholm.se

Nätverk: digital delaktighet och digital kompetens

Detta nätverk riktar sig till dig som arbetar med digital delaktighet eller digital kompetens i någon form. Under träffarna utbyter vi erfarenheter, metoder och diskuterar med kollegor i andra kommuner.  Vi tar upp frågor som rör allt ifrån intern fortbildning, metodutveckling eller aktiviteter i den publika verksamheten riktat mot olika målgrupper. Det kan även handla om MIK-området, medie- och informationskunnighet, eller om utveckling av pedagogiskt arbetet gentemot besökarna. 

Exempel på andra frågor är hur biblioteken kan samverka mer genom att dela metoder och resurser. Även olika sätt att samverka lokalt, kommunalt eller med andra aktörer för en ökad digital inkludering. 

Kontaktperson: Hanna Johansson

Nätverk: fokus ung

Ungnätverket är för dig som arbetar med målgruppen ung, åldrarna 13–25 år. Nätverket kompletterar det bredare barn- och ungnätverk som fokuserar på åldrarna 0–18 år. En till tre personer från varje kommun är välkomna att delta.

Under träffarna lyfter vi tillsammans strategisk utveckling gällande unga och bibliotek. Fokus är att utforska relevanta frågor, lära tillsammans och dela erfarenheter och kunskap. Inom nätverket finns en mindre referensgrupp som deltar i planeringen av nätverksmöten och träffar. På så sätt finns större möjlighet att fånga upp de behov som finns bland personer som arbetar med ungfrågor.  

Kontaktperson: Sofie Samuelsson, sofie.samuelsson (a) regionstockholm.se

Nätverk: folkbibliotekens chefer

Chefsnätverket samlar alla folkbibliotekschefer i länet. Representationen anpassas utifrån kommunens organisering av verksamheten. I regel deltar en person från respektive kommun. I vissa fall kan bibliotekschefen utse någon annan som deltar. För Regionbibliotek Stockholms del deltar enhetschefen. Nätverket är en plats för strategiska frågor bland annat kring samverkan och kollegialt utbyte mellan chefer. 

Kontaktperson: Peter Axelsson, peter.axelsson (a) regionstockholm.se

Nätverk: kreativt skrivande på bibliotek

Detta nätverk är till för dig som är intresserad av biblioteksverksamhet som utgår från kreativt skrivande. Centralt i nätverket är erfarenhetsutbyte, kunskapsdelning och möjlighet att få och dela inspiration.  

Kontaktperson: Sofie Samuelsson, sofie.samuelsson (a) regionstockholm.se

Nätverk: mediefrågor

Detta nätverk är för medarbetare och chefer som vill bevaka och utbyta erfarenheter inom mediefrågor. Det kan handla om medieförsörjning, bibliotekssystem och infrastruktur (ex Libris eller regionala transporter), upphandlingar och avtal, fjärrlån och mediepolicys samt olika typer av tjänster som tillgängliggör bibliotekens utbud, till exempel Bibblix.

Fokus för träffarna är tematiska utifrån efterfrågan, omvärldsbevakning eller kompetensutvecklingstillfällen inom exempelvis metod eller metodutveckling för medie- och informationsarbete inom biblioteksverksamhet.  

Nätverket utgår ifrån principen att det finns en kontaktperson per biblioteksorganisation som bjuds in till nätverksträffarna. Självklart är alla välkomna att delta eller bidra till kunskapsutbyte.  

Anne Stigell, anne.stigell (@) regionstockholm.se.

Nätverk: nationella minoritetsspråk och övriga språk

Arbetar du med inriktning på språkfrågor eller nationella minoriteter? Det här nätverket passar dig som arbetar på folkbibliotek med språk i någon form och vill utbyta och dela erfarenheter med kollegor i andra kommuner. I nätverket fokuserar vi på frågor om fortbildning och metodutveckling för litteraturförmedling på olika språk, digital delaktighet, läsfrämjande och programverksamhet.

Vi diskuterar utmaningar på kort eller lång sikt samt lyfter aktuella frågor och fördjupar oss i det som deltagarna i nätverket är intresserade av.

Kontaktperson: Francisca Beckert, francisca.beckert (a) regionstockholm.se

Nätverk: tillgänglighet och socialt uppsökande verksamhet

Det här nätverket är för dig som är engagerad i frågor kring bibliotekens tillgänglighet och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Nätverkets teman berör allt ifrån praktiska tips till strategisk utveckling. Frågor som ofta tas upp handlar om tillgängliga medier, fysisk och kognitiv tillgänglighet, skyltning och bemötandefrågor. Andra frågeställningar är uppsökande verksamheteter och teknisk och språklig tillgänglig information i bibliotekens olika kanaler.

Kontaktperson: Anne Stigell, anne.stigell (a) regionstockholm.se

  • Senast granskad: 3 oktober 2023