Verksamhetsområden

Folkbiblioteken arbetar med en stor bredd av områden. Här får du en överblick av de områden där vi kan erbjuda handledning, stöd och fortbildning. 

Innehåll

 • Barn och unga på bibliotek

  Barn och unga är en prioriterad målgrupp för folkbiblioteken. Regionbibliotek Stockholm stöttar biblioteken i uppdraget att nå ut till de yngre målgrupperna.
 • Biblioteken i en digital omvärld

  Området biblioteken i en digital omvärld handlar om folkbibliotekens roll i det digitala samhället ur olika aspekter.
 • Demokrati och bibliotek

  Biblioteken har enligt lag i uppgift att verka för det demokratiska samhällets utveckling och allas delaktighet i samhällslivet.
 • Läs- och skrivfrämjande

  Främjande av läsning och skrivande är ett av bibliotekens kärnuppdrag. Folkbiblioteken öppnar vägar till litteraturen och stärker läsaridentiteten.
 • Samverkan för folkbibliotek i länet

  Genom samverkan mellan folkbiblioteken kan invånarna i Stockholms län få en ökad tillgång till ett kvalitetssäkrat medieutbud.
 • Språk och nationella minoriteter

  Folkbiblioteken ska prioritera personer med andra modersmål än svenska samt nationella minoriteter.
 • Tillgänglighet och bibliotek

  Alla invånare, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar, ska ha likvärdig tillgång till bibliotekens lokaler, webb, medier, information och aktiviteter.