Roslagsbanan till city

Resorna mellan nordöstra delen av regionen och centrala Stockholm behöver bli smidigare och snabbare. Därför planerar vi för en förlängning av Roslagsbanan till city. 

Region Stockholm utreder hur Roslagsbanan kan förlängas i tunnel från station Universitetet, via Odenplan till T-Centralen. Den planerade förlängningen gör resan mellan kommunerna i nordost och centrala Stockholm snabbare och smidigare. Dessutom minskar trängseln på tunnelbanans röda linje mellan T-Centralen och Tekniska högskolan. 

Samråd om lokalisering av sträckan Universitetet - Odenplan 5-28 april

I princip hela den nya sträckningen av Roslagsbanan kommer att gå på dubbelspår i en cirka fyra kilometer lång tunnel genom centrala Stockholm. I en lokaliseringsutredning har det studerats hur och var Roslagsbanan kan förlängas till city. Utredningen ligger till grund för beslut om val av lokalisering för sträckning och stationer.

Efter det samråd som hölls under våren 2022 har det visat sig att den norra delen av den tidigare tänkta sträckningen, mellan Universitetet och Odenplan, inte gick att genomföra.

Därför genomförs nu en kompletterande utredning, där ytterligare förslag på spårkorridorer har tagits fram. 

Läs mer och lämna dina synpunkter i samrådet som pågår 5-28 april

Utredningsområde

Karta

Kartan visar det område som utreds för lokalisering av Roslagsbanans förlängning till city.

Tidplan och kommande milstolpar

Ett beslut om lokalisering väntas kunna fattas senare i år. Parallellt med den fördjupade lokaliseringsutredningen har vi börjat ta fram alla nödvändiga underlag för en järnvägsplan. De kommer att presenteras i två samråd. Det första samrådet planeras till slutet av 2024 och det andra, där hela den tänkta bansträckningen ska ingå, planeras till 2025. Vi beräknar att järnvägsplanen kan fastställas år 2027.

Innan själva järnvägstunneln kan börja sprängas fram behöver vi bygga arbetstunnlar, där bland annat sprängmassor kan transporteras bort. Två nya stationer ska också byggas, under Odenplan och T-Centralen. Det är ett stort och komplicerat arbete, och därför kan tidplanen komma att behöva justeras under projektets gång.

Byggstart för arbetstunnlarna beräknas till år 2028 och för själva järnvägsanläggningen till 2030. Målet är att kunna starta trafiken på den nya sträckningen år 2039.

Tidigare samråd om Roslagsbanan till city

Ett första samråd med allmänheten hölls i januari 2021. Syftet med det samrådet var att informera om projektet och att hämta in allmänhetens synpunkter inför kommande arbete med lokaliseringsutredningen.

Lokaliseringsutredningen har sedan det första samrådet fokuserats till att enbart handla om tunnelsträckningen.  

Ett andra samråd med allmänheten hölls under maj-juni 2022, som inkluderade aspekter kring hur förlängningen kan komma att påverka miljön.

Utifrån utredningsmaterialet och de synpunkter som framkommit under samråden har lokaliseringsutredningen tagit fram förslag till beslut om lokalisering och åtgärder. 

Allt material från tidigare samråd finns tillgängligt via länkarna under rubriken Dokument.

En del av Sverigeförhandlingen 

Projektet är en del av Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingen är ett initiativ från Sveriges regering för att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige och få förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna. En viktig del i Sverigeförhandlingen har varit att hitta lösningar där flera parter kan samarbeta och dela på finansieringen. De parter som är med i Roslagsbanan till city är:

  • Region Stockholm
  • Staten
  • Vallentuna kommun
  • Täby kommun
  • Österåkers kommun
  • Stockholms stad

Kontakt

SL Kundtjänst – för dig som är privatperson
08-600 10 00 
sl.se

Trafikförvaltningens presstjänst – för media
08-123 315 50
press.tf@regionstockholm.se

  • Senast granskad: 6 februari 2024

Du kanske också är intresserad av