Det här har vi gjort hittills

Vi har hunnit med mycket under de åren vi byggt ut Roslagsbanan. Här samlar vi en del av de arbeten som genomförts.

I samband med Roslagsbanans utbyggnad har säkerhet och tillgänglighet högsta prioritet. Vi satsar stora resurser för att förbättra säkerheten och tillgängligheten längs hela Roslagsbanan.

Genomförda arbeten på Kårstalinjen

För att öka trafiksäkerheten på sträckan har vi gjort följande:

 • Korsningen Jarlabankes väg har fått en järnvägsbro. Roslagsbanan och en ny gång- och cykelväg går på en bro medan bilar och gång- och cykeltrafik passerar under i en tunnel.
 • Adolf Lemons väg/Snöbärsgränd har fått en ny passage under järnvägen för gång- och cykeltrafik.
 • Vid Korsningen Lokevägen har vi byggt en tunnel för gång- och cykeltrafik. Här finns nu även en hiss för att öka tillgängligheten.
 • Vi har tagit bort två korsningar för gång- och cykeltrafik vid Bylevägen respektive Hembergavägen när vi byggt nya och säkrare övergångar.
  Samtidigt har vi byggt om gång- och cykelvägar i närheten av Roslagsbanan och genomfört bullerdämpande åtgärder längs hela sträckan.

Arbeten på sträckan Vallentuna–Kårsta

Ett helt nytt signalsäkerhetssystem har installerats på hela sträckan för att få en mer stabil anläggning och kunna köra tätare trafik. Vi har även uppgraderat kontaktledningsanläggningen på sträckorna Lindholmen-Frösunda och Ekskogen-Kårsta, totalt cirka nio kilometer. På delar av sträckan har vi även utfört markförstärkningar samt bytt ut räls och slipers.

På sträckan mellan Lindholmen och Kårsta har vi utfört säkerhetshöjande åtgärder vid plankorsningar. Bland annat har vi förbättrat bomanläggningar och ljud- och ljussignaler där mindre vägar korsar järnvägen. I vissa fall har vi byggt ersättningsvägar för att kunna stänga de korsningar som inte uppfyller säkerhetskraven.

Frösunda station
Här har vi utfört förstärkningsarbeten på banan och byggt ett mötesspår. Mötesspår används för att mötande tåg ska kunna passera varandra när det bara finns ett spår på en sträcka. Vi har även byggt en mittplattform och ett nytt teknikhus för att styra signaler och växlar.
Järnvägsbro som går över Frösundaån är utbytt mot en ny bro.

Kårsta station
Vid Kårsta station har vi rustat upp spåren och anlagt en ny gång- och cykelväg på västra sidan av spåren från Kårstavägen fram till stationen. Ett nytt teknikhus finns på plats för att styra signaler och växlar.

Norr om stationen har vi byggt ett uppställningsspår för tåg.

Ny depå i Vallentuna

Visionsbild, fågelperspektiv över tågdepå i grönt landskap

I Molnby i Vallentuna har en depå för Roslagsbanans nya fordon anlagts. Den stod klar hösten 2020.

I depån finns det plats för 22 nya tåg. Varje tåg är 60 meter långt och består av tre sammanlänkade vagnar.

Den nya depån innehåller:

 • Uppställningshall
 • Verkstadshall
 • Hjulsvarv för både befintliga och nya fordon
 • Leveransspår
 • Anslutande spår
 • Teknikbyggnad med likriktarstation
 • Närvärmeverk
 • Kontorsbyggnad för administration, personalutrymmen samt förråd
 • Plats för avfallshantering
 • Parkering
 • Anslutande väg från norr samt en gång- och cykelväg till Molnby station i söder

Stationer, tillgänglighet

För att förbättra tillgängligheten längs Roslagsbanan har vi genomfört en rad åtgärder vid de flesta av banans stationer. Huvuddelen av arbetena avslutades redan under 2012. Därefter har förbättringar skett på de sträckor där vi byggt dubbelspår samt på Stockholms östra i samband med ombyggnaden hösten 2015.

Beroende på hur de enskilda stationerna på Roslagsbanan är utformade har vi genomfört följande åtgärder för att förbättra tillgängligheten:

 • Ramper har fått kontrastmarkeringar, handledare, räcken och avåkningsskydd.
 • I vissa fall har nya ramper byggts.
 • Perronger har kompletterats med kupolplattor och taktila stråk (orienteringsplattor för synskadade). Perrongkanter har kompletterats med taktila plattor och kontrastmarkeringar.
 • I änden på perrongen har vi satt upp skydd för att motverka fall.
 • I vägen fram till perrongen har vi lagt taktila stråk och övergångar har markerats med kupolplattor.
 • Soffor och bänkar har fått handtag och blivit anpassade i höjd. Marken under är kontrastmarkerad. I vissa fall har nya bänkar monterats.
 • Trappor har kompletterats med kontrastmarkering.

Vi arbetar för att kollektivtrafiken ska upplevas som ett bra och tryggt alternativ när det gäller resor för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Arninge

Vid Arninge har vi, i samarbete med Täby kommun och Trafikverket, byggt en ny station och en bussterminal. Den nya järnvägsstationen öppnade i december 2021 och är Roslagsbanans 39:e station.

Flygbild station med gångbro över väg

Foto: Christer Halldén, NCC

Arninge är ett nytt nav för kollektivtrafiken i nordostkommunerna och en knutpunkt där byten mellan olika kollektiva färdmedel kan ske snabbt och enkelt. Intill den nya stationen har även en ny trafikplats med en ny bussterminal för regional busstrafik byggts, med möjlig infartsparkering och anslutning för lokal busstrafik. Från plattformen kan resenärerna ta sig via en väderskyddad gångbro över E18 för att nå busshållplatserna och Arninge handelscentrum.

I trapphusen till gångbron finns väderskyddade väntutrymmen. För dig som cyklar finns det gott om cykelparkeringar.

Åkersberga

Åkersberga är slutstation för många tåg. Stationen har byggts ut med ett tredje spår för att det ska vara möjligt att vända tågen snabbare än idag. I mars 2021 öppnade gångbron vid stationen.

Station med skylt Åkersberga, hiss och trappa

Vid Åkersberga station har vi förlängt en perrong, satt upp ett nytt perrongtak och byggt ett tredje spår. Den nya gångbron med hissar och trappor ner till perrongerna är öppnad och kopplar ihop Järnvägsparken, Stationsvägen och mittperrongen.

Järnvägsövergången vid Båthamnsvägen är stängd och ersatt av en järnvägsbro vid Rallarvägen. De nya järnvägsbroarna är öppnade och tågtrafiken går återigen på dubbelspår mellan Åkersberga och Åkers Runö. Turtätheten i rusningstrafik har därmed återgått till det normala från stationerna Österskär och Tunagård.

Korsningen vid Luffarbacken har gjorts säkrare med ljud-, ljus- och bomsignaler.

Plankorsningar, säkerhet

Längs Roslagsbanan finns över 100 övergångar för bil, gång och cykel, så kallade plankorsningar. Vi behövde göra om många av dem för att kunna höja säkerheten längs med banan. Några övergångar kvarstår att åtgärda.

De viktigaste långsiktiga åtgärderna för att öka säkerheten är att:

 • Ersätta plankorsningar med broar eller tunnlar.
 • Sätta upp helbommar i plankorsningar med allmän trafik (bilar, cyklister och gående).
 • Bygga om övergångar för gående och cyklister så att enbart
  ett spår i taget korsas. Det minskar väntetiden vid bommarna och tar bort risken för att personer kryper under bommar och blir påkörda av ett andra passerande tåg.
 • Sätta upp bommar vid återstående plattformsövergångar.

Det här har vi redan gjort:

 • Sedan 2012 har ett antal plankorsningar med allmänna bilvägar försvunnit.
 • Som ett led i att förbättra säkerheten har vi installerat hinderdetektorer (slingor i marken) vid samtliga plankorsningar med biltrafik. Det handlar om ett 30-tal plankorsningar längs hela Roslagsbanan.
 • Halvbommar har ersatts med helbommar.
 • Kvarvarande övergångar till plattformar har vi försett med bommar.
 • Vi har monterat fler och bättre stängsel vid stationerna.
 • Vi har byggt fler chikaner, alltså sicksack-övergångar, med bommar mellan spåren.
 • Fler övergångar för gång- och cykeltrafikanter där spåren inte behöver passeras.
 • På bommarna har vi satt upp budskap och varningsskyltar för gående.
 • Planskilda korsningar vid Frescati och Portvägen vid Enebybergs station.

Hinderdetektorer

Svåra olyckor kan nu undvikas genom att fordon som finns på och intill plankorsningarna nu upptäcks i ett skede innan bommarna har gått ner. Det finns slingor installerade i marken som känner av detta och som gör att tåget bromsas automatiskt. Redan har ett tillbud bevisat att systemet fungerar.

Bullerskydd

För att minska på störningarna från Roslagsbanan har vi arbetat intensivt med bullerskydd längs hela banan.

Vi har arbetat med flera olika metoder och åtgärder som har till syfte att skärma av buller och minska uppkomsten av buller vid källan. Vid upphandlingen av de nya tågen ställdes även krav på bullernivåer.

För att dämpa buller från järnvägen har vi genomfört en rad olika åtgärder:

 • Bullerskyddsskärmar vid spår, traditionella höga skärmar och spårnära låga skärmar
 • Skärmar lokalt för uteplatser vid enskilda fastigheter
 • Fönster och friskluftsventiler
 • Inglasning av balkonger
 • Ljudabsorbenter på plattformskanter
 • Ljudabsorbenter under perrongtak
 • Ljudabsorbenter på bergväggar
 • Smörjning av spår
 • Bullerdämpning vid källan till exempel med nya kompressorer och hjuldämpare på tågen

Stockholms östra

För att klara en utökad kapacitet i framtiden har vi anpassat spårområde och perronger vid Stockholms östra. Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och minskad störningskänslighet så att fler tåg kan köra in och ut samtidigt. Vi har också genomfört en ombyggnation av signalsystem, el- och telesystem samt kontaktledning.

Ombyggnaden innebar förlängt spår, fler växlar och att spår 6 och 7 flyttade upp så att de hamnade i samma nivå som övriga spår. Vid spåren finns en ny mittplattform med nytt tak.

Vid perrongerna ner mot Drottning Kristinas väg finns nu en ny bred trappa. Vi har installerat en ny högtalaranläggning och ny ledbelysning för ökad trygghet och trevnad.

Vi har även gjort i ordning torgytan utanför stationen mot Drottning Kristinas väg. Här har vi lagt nya markplattor med underliggande värmeslingor och gjutit ny betongmur.
Ytan har även fått nya bänkar, cykelställ och belysning.

Följande åtgärder har genomförts för att reducera buller:

 • Ljudabsorbenter vid plattformskanter och i plattformstak.
 • Nytt högtalarsystem som riktar ljudet över plattformarna, men begränsar det utanför dessa.
 • Fönster och friskluftsventiler, inglasning av balkonger på närliggande fastigheter.
 • Ljudabsorbenter vid plattformarna.
 • Ljudabsorbenter under perrongtaken.
 • Smörjning av spår.

Kontakt

SL:s kundtjänst – för dig som är privatperson
08-600 10 00
SL:s kundtjänst på deras webbplats

Trafikförvaltningens presstjänst – för media
08-123 315 50
Maila trafikförvaltningens presstjänst

 • Senast granskad: 7 februari 2024