Saltsjöbanan

Saltsjöbanan är lokalbanan som går från Slussen till Saltsjöbaden och Solsidan. Nu rustar vi banan för att fler ska kunna åka med oss. Med fler mötesstationer, nytt säkerhetssystem, utbyggd depå samt upprustade spår och broar säkrar vi banans livslängd och möter morgondagens behov av kollektivtrafik i Nacka.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi planerar inför arbetena med att bygga om Tattby och Fisksätra till mötesstationer och tillföra fler tåg för att möjliggöra tätare trafik. Sedan ska vi återlägga banan till Slussen och även renovera Danviksbron.

Syfte

Vi rustar Saltsjöbanan för att den ska hålla i minst 50 år till. Banan är cirka 125 år gammal och behöver moderniseras och anpassas. Saltsjöbanan ska på ett säkert sätt transportera fler resenärer inom Nacka och hela vägen in till Slussen.

Vem påverkas och tidplan

Alla åtgärder beräknas vara klara 2026. Ersättningsbussar går från Henriksdal till Slussen tills arbetena i Slussen och på Danviksbron är klara. Under större delen av 2023 kommer banan att vara avstängd då vi bygger mötesstationerna i Tattby och Fisksätra.

Saltsjöbanan – en naturlig del av Nacka

Gammal stationsskylt

Saltsjöbanan har under 125 år varit en del av Nacka. I 50 år har SL:s resenärer åkt på banan och för varje år som går ökar antalet som vill åka med. Stockholm och Nacka växer och Saltsjöbanan behöver rustas upp för att möta morgondagens krav på kollektivtrafik i området.
I program Saltsjöbanan ingår olika delar som tillsammans möjliggör en tätare och mer säker resa för fler. Alla delar beräknas vara klara till 2026. Då har vi rustat banan så att den håller i minst 50 år till. Välkommen att följa med på vår resa!

Mötesstationer som möjliggör fler avgångar

För att kunna ha tätare avgångar så att fler ska kan åka med oss behöver vi fler sträckor med dubbelspår längs Saltsjöbanan, som till stor del går på enkelspår. Vi bygger två mötesstationer, en i Fisksätra och en i Tattby som skapar förutsättningar för att ha fler tåg ute på banan samtidigt. I och med att mötesstationerna byggs får stationerna två plattformar.

Nu pågår projekterings- och planeringsarbete där ritningar och planer tas fram. De stora byggarbetena kommer starta 2023 och beräknas att pågå i cirka ett år.

Läs mer om mötesplatsen i Fisksätra på Nacka kommuns webb (öppnas i nytt fönster). 

Läs mer om mötesplatsen i Tattby på Nacka kommuns webb (öppnas i nytt fönster).

Saltsjöbanan stängs av under 2023

Under en cirka åtta månader lång period då arbetena i Fisksätra och Tattby pågår kommer Saltsjöbanan att vara avstängd och ersättas med bussar. Tidigare planerade vi för denna avstängning till motsvarande period 2022. Beslutet att senarelägga avstängningen har tagits tillsammans med Förvaltningen för utbyggd tunnelbana då det passar båda förvaltningars planering bättre. Detta är även avstämt med Nacka kommun som ska renovera Sicklabron under avstängningen. 

Fördelen med en avstängning under 2023 är att kunna säkerställa att detaljplanerna för Fisksätra och Tattby och sedan motsvarande järnvägsplaner vunnit laga kraft. Detaljplanerna, som blivit överklagade till Mark- och miljödomstolen, måste vinna laga kraft innan järnvägsplanerna kan göra detsamma. Planering för hur ersättningstrafiken kommer att fungera pågår men trafiken kan inte beställas förrän järnvägsplanerna vunnit laga kraft.

Fler tåg på banan

Fler tåg behövs för att kunna möjliggöra tätare avgångar. Till att börja med bygger vi om ett fordon (två vagnar) från tunnelbanan för att det ska kunna gå på Saltsjöbanan.
Tillsammans med de nya mötesstationerna möjliggör nya tåg en kapacitetsökning från dagens 20-minuters trafik till 12-minuters trafik.

Danviksbron

1.jpg

Danviksbron består av två broar. Den södra ägs helt av Stockholms stad medan den norra samägs av Region Stockholm och Stockholms stad. Norra Danviksbron är en så kallad klaffbro och har ett körfält för bussar i kollektivtrafiken och ett spårgående fält där Saltsjöbanan går. Bron är viktig både för transport på land samt för transport på vattnet. Den binder samman Nacka och Södermalm och utgör en av enbart två passager där båtar kan ta sig in från Östersjön till Mälaren. Den andra finns i Södertälje. 
Bron är från 1920-talet och dess tekniska livslängd är slut. I slutet av 2019 fattade Trafiknämnden ett inriktningsbeslut som innebär att vi nu planerar för att totalrenovera bron och byta ut skadat material mot nytt.
Den norra Danviksbron är unik i Sverige och har ett viktigt kulturhistoriskt värde. I och med att vi totalrenoverar bron kan vi bevara dess utseende.
Den renoverade bron kommer att uppfylla framtidens krav på driftsäkerhet och effektivitet, och gör det möjligt för kollektivtrafiken att fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt. När arbetena i Slussen är klara ska även bron vara klar så att Saltsjöbanan åter kan trafikera sträckan hela vägen in till Slussen.

Norra Danviksbron förvaltas idag gemensamt av Region Stockholm och Stockholms stad. Projektet genomförs därför tillsammans mellan de båda organisationerna.

Läs mer om projektet på Stockholms stads projektsida.

Saltsjöbanan tillbaka i Slussen

När Stockholms stads projekt Slussen pågår finns inte möjlighet för Saltsjöbanan att trafikera sista sträckan in till Slussen. Idag är därför Henriksdal slutstation. Vi passar på att upprusta sträckan mellan Henriksdal och Slussen, så långt vi kan. På hela sträckan bygger vi en ny järnvägsanläggning och i Slussen en ny dubbelspårsstation som ska vara klar när arbetena i Slussen är klara så att Saltsjöbanan kan nå sin riktiga slutdestination. Den nya stationen i Slussen kommer att ligga där den gamla stationen låg, i anslutning till nya bussterminalen och tunnelbanan. 

Tidigare genomförda åtgärder

Arbetet med att framtidssäkra Saltsjöbanan har pågått sedan 2015. Här är de åtgärder som blivit klara. 

Upprustningsarbeten på banan

Under åren 2015 -2017 utfördes ett omfattande upprustningsarbete på Saltsjöbanan. Då byggde vi om och tillgänglighetsanpassade stationsplattformar, utförde bullerskyddsåtgärder, rustade upp banan, elsystemet, signalsystemet och telesystemet samt byggde nya likriktarstationer.

Nytt säkerhetssystem - ATC

Genom att installera ett nytt säkerhetssystem på alla tåg och längs banan ökar vi säkerheten och minskar risken för olyckor. Systemet övervakar bland annat att den tillåtna hastigheten inte överskrids och att tåget inte passerar stoppsignal. Tågen stannar automatiskt vid rött ljus och kan endast köra vidare när det blir grönt.
Systemet som installeras heter Automatic Train Control, förkortas ATC och är en del av signalsystemet. Det är samma typ av system som finns på de flesta banor i Sverige och internationellt.
Sommaren 2019 sattes systemet i trafik efter att alla installationer och tester blivit klara.

Upprustad depå i Neglinge

För att effektivt kunna underhålla och reparera alla tåg som ska gå på banan har vi rustat upp depån i Neglinge. Upprustningen har gett högre säkerhet, bättre tillgänglighet och minskade bullernivåer. Vi har bland annat bytt ut kraftförsörjningen, installerat nya växlar samt bytt spår och kontaktledningar både inom- och utomhus. Verkstadshallen har vi byggt ut och taket har höjts för att kunna reparera ett helt tågset utan att ta en vagn i taget. Det ger en effektivare drift med färre tågrörelser innanför depåområdet.

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?