Saltsjöbanan

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Saltsjöbanan är lokalbanan som går från Slussen till Saltsjöbaden och Solsidan. Nu rustar vi banan för att fler ska kunna åka med oss. Med fler mötesstationer, nytt säkerhetssystem, utbyggd depå samt upprustade spår och broar säkrar vi banans livslängd och möter morgondagens behov av kollektivtrafik i Nacka.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi bygger om Tattby och Fisksätra till mötesstationer och möjliggör fler tåg på banan och tätare trafik. Norra Danviksbron som binder ihop Nacka med Stockholm totalrenoveras. Längre fram kommer banan läggas tillbaka hela vägen in till Slussen.

Syfte

Vi rustar Saltsjöbanan för att den ska hålla i minst 50 år till. Banan är cirka 125 år gammal och behöver moderniseras och anpassas. Saltsjöbanan ska på ett säkert sätt transportera fler resenärer inom Nacka och hela vägen in till Slussen.

Vem påverkas och tidplan

Alla åtgärder beräknas vara klara 2027. Ersättningsbussar går från Henriksdal till Slussen tills arbetena i Slussen och på Danviksbron är klara. Under 2023 kommer banan att vara avstängd då vi bygger mötesstationerna i Tattby och Fisksätra.

Saltsjöbanan – en naturlig del av NackaGammal stationsskylt

Saltsjöbanan har under 125 år varit en del av Nacka. I 50 år har SL:s resenärer åkt på banan och för varje år som går ökar antalet som vill åka med. Stockholm och Nacka växer och Saltsjöbanan behöver rustas upp för att möta morgondagens krav på kollektivtrafik i området.

I program Saltsjöbanan ingår olika delar som tillsammans möjliggör en tätare och mer säker resa för fler. Alla delar beräknas vara klara till 2027. Då har vi rustat banan så att den håller i minst 50 år till. Välkommen att följa med på vår resa!

Övergripande tidplan

Tiderna är preliminära och kan komma att ändras. 

  • 2023. Saltsjöbanan stängs av och bussar ersätter. Station Fisksätra och Tattby byggs om till mötesstationer. Rivning av Norra Danviksbron påbörjas. 
  • 2024. Mötesstationerna i Fisksätra och Tattby invigs. Återuppbyggnad av Norra Danviksbron påbörjas.
  • 2027. Norra Danviksbron och sträckan Henriksdal - Slussen är återuppbyggda. Saltsjöbanan börjar återigen köra hela vägen till Slussen. Nya tåg börjar som tidigast gå på banan.

Mötesstationer som möjliggör fler avgångar

För att kunna ha tätare avgångar så att fler ska kan åka med oss behöver vi fler sträckor med dubbelspår längs Saltsjöbanan, som till stor del går på enkelspår. Vi bygger två mötesstationer, en i Fisksätra och en i Tattby som skapar förutsättningar för att ha fler tåg ute på banan samtidigt. I och med att mötesstationerna byggs får stationerna två plattformar. 

Nu pågår projekterings- och planeringsarbete där ritningar och planer tas fram. De stora byggarbetena kommer att starta 2023 och beräknas att pågå i cirka ett år.

Läs mer om mötesstationerna i Fisksätra och Tattby

Fler tåg på banan

Saltsjöbanans kapacitet kommer att ökas genom att köpa in nya och moderna tåg, preliminärt 16 fordon. När tågen på Saltsjöbanan återigen börjar gå hela vägen till Slussen, vilket planeras till 2027, är planen att börja köra 12-minuterstrafik med långa tåg. Det kommer ge cirka 800 extra sittplatser per timme jämfört med i dag, där vi kör korta tåg i 20-minuterstrafik. I dag trafikeras Saltsjöbanan av 16 äldre vagnar, typ C10 och C11. Åtta av dessa vagnar kommer att skrotas och resterande åtta behålls för att stötta upp under rusningstrafik.

Danviksbron

1.jpg

Norra Danviksbron är en så kallad klaffbro och har ett körfält för bussar i kollektivtrafiken och ett spårgående fält där Saltsjöbanan går. Bron är viktig både för transport på land samt för transport på vattnet. Den binder samman Nacka och Södermalm och utgör en av enbart två passager där båtar kan ta sig in från Östersjön till Mälaren. Den andra finns i Södertälje. 

Bron är från 1920-talet och dess tekniska livslängd är slut. I slutet av 2019 fattade Trafiknämnden ett inriktningsbeslut som innebär att vi nu ska totalrenovera bron och byta ut skadat material mot nytt.

Den renoverade bron kommer att uppfylla framtidens krav på driftsäkerhet och effektivitet, och gör det möjligt för kollektivtrafiken att fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt. När arbetena i Slussen är klara ska även bron vara klar så att Saltsjöbanan åter kan trafikera sträckan hela vägen in till Slussen.

Norra Danviksbron förvaltas idag gemensamt av Region Stockholm och Stockholms stad. Projektet genomförs därför tillsammans mellan de båda organisationerna.

Läs mer om projekt Norra Danviksbron

Saltsjöbanan tillbaka i Slussen

När Stockholms stads projekt Slussen pågår finns inte möjlighet för Saltsjöbanan att trafikera sista sträckan in till Slussen. Idag är därför Henriksdal slutstation. Vi passar på att upprusta sträckan mellan Henriksdal och Slussen, så långt vi kan. På hela sträckan bygger vi en ny järnvägsanläggning och i Slussen en ny dubbelspårsstation som ska vara klar när arbetena i Slussen är klara så att Saltsjöbanan kan nå sin riktiga slutdestination. Den nya stationen i Slussen kommer att ligga där den gamla stationen låg, i anslutning till nya bussterminalen och tunnelbanan. 

Tidigare genomförda åtgärder

Arbetet med att framtidssäkra Saltsjöbanan har pågått sedan 2015. Här är de åtgärder som blivit klara. 

Upprustningsarbeten på banan

Under åren 2015 -2017 utfördes ett omfattande upprustningsarbete på Saltsjöbanan. Då byggde vi om och tillgänglighetsanpassade stationsplattformar, utförde bullerskyddsåtgärder, rustade upp banan, elsystemet, signalsystemet och telesystemet samt byggde nya likriktarstationer.

Nytt säkerhetssystem - ATC

Genom att installera ett nytt säkerhetssystem på alla tåg och längs banan ökar vi säkerheten och minskar risken för olyckor. Systemet övervakar bland annat att den tillåtna hastigheten inte överskrids och att tåget inte passerar stoppsignal. Tågen stannar automatiskt vid rött ljus och kan endast köra vidare när det blir grönt.
Systemet som installeras heter Automatic Train Control, förkortas ATC och är en del av signalsystemet. Det är samma typ av system som finns på de flesta banor i Sverige och internationellt.
Sommaren 2019 sattes systemet i trafik efter att alla installationer och tester blivit klara.

Upprustad depå i Neglinge

För att effektivt kunna underhålla och reparera alla tåg som ska gå på banan har vi rustat upp depån i Neglinge. Upprustningen har gett högre säkerhet, bättre tillgänglighet och minskade bullernivåer. Vi har bland annat bytt ut kraftförsörjningen, installerat nya växlar samt bytt spår och kontaktledningar både inom- och utomhus. Verkstadshallen har vi byggt ut och taket har höjts för att kunna reparera ett helt tågset utan att ta en vagn i taget. Det ger en effektivare drift med färre tågrörelser innanför depåområdet.

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?