Regionövergripande styrande dokument

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholms övergripande styrande dokument gäller för samtliga nämnder och bolag. Region Stockholms styrande dokument lägger fast och förtydligar hur Region Stockholms verksamheter ska förhålla sig till olika frågor. En del kategorier av styrande dokument har en tydlig inriktning mot specifika verksamhetsområden så som till exempel hälso- och sjukvård medan andra har en mer generell inriktning och riktar sig till nämnder och bolag över lag.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder
Regionfullmäktige 2023-02-07, RS 2022-0762

Reglemente för Region Stockholms revisorer
Regionfullmäktige 2023-03-20, RS 2022-0783

Reglemente för partistöd i Region Stockholm mandatperioden 2022-2026 
Regionfullmäktige 2022-12-07, RS 2022-0761

Arvodesreglemente för Region Stockholm för mandatperioden 2022-2026
Regionfullmäktige 2022-12-07, RS 2022-0767

Arbetsordning för fullmäktige
Regionfullmäktige 2020-03-24, RS 2020-0208 

Integrerad ledning och styrning ILS
Regionfullmäktige 2022-12-07, RS 2020-0740

Generella ägardirektiv för Region Stockholms bolag
(del av budget)
Regionfullmäktige 2022-12-07, RS 2022-0123

Ägardirektiv för Region Stockholms bolag
(del av budget)
Regionfullmäktige 2022-12-07, RS 2022-0123

Uppförandekod för Region Stockholm
Regionfullmäktige 2019-11-20, LS 2017-1198

Ägarpolicy och bolagsstyrningsprinciper
Regionfullmäktige 2020-11-17, RS 2020–0742

Riktlinjer för anti-korruption och representation
Regionfullmäktige 2021-11-17, RS 2020-0266

Riktlinje för intern kontroll
Regionstyrelsen 2022-11-22, RS 2022-0326

Policy och riktlinjer för bidrag till organisationer i Stockholms län
Regionfullmäktige 2020-11-17, RS 2019-1194

Policy för god ekonomisk hushållning
Regionfullmäktige 2021-11-17, RS 2021-0285

Riktlinje för ekonomistyrning
Regionstyrelsen 2021-10-19, RS 2021-0287

Riktlinje för investeringar
Regionstyrelsen 2021-10-19, RS 2021-0286

Finansiella riktlinjer
Regionfullmäktige 2022-12-07, RS 2020-0448

 

Policy för innovation och digitalisering
Landstingsfullmäktige 2016-11-15, LS 2015-0833

Innovationsstrategi för Region Stockholm
Regionfullmäktige 2020-03-24, RS 2019-0672

Life science-strategi för Stockholmsregionen
Regionfullmäktige 2021-06-08, RS 2019-0751

Strategi för forskning, utveckling, utbildning inom Region Stockholm
Regionfullmäktige 2021-09-14, RS 2019-0750

Epidemi- och pandemiplan för Region Stockholm
Regionfullmäktige 2023-05-09, RS 2022-0548

Riktlinje för arvodering av sakkunniguppdrag inom hälso- och sjukvården
Regionfullmäktige 2019-11-20, RS 2019-0532

Mål och strategisk inriktning för primärvården
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-06-18, HSN 2019-0945

Framtidsplan för hälso och sjukvården
Landstingsfullmäktige 2011-06-14, LS 1104-0624

Framtidsplan för hälso- och sjukvården – första steget i genomförandet
Landstingsfullmäktige 2012-06-14, LS 1109-1229

Framtidsplanen för hälso- och sjukvården – andra steget i genomförandet
Landstingsfullmäktige 2013-06-12, LS 1304-0527

Framtidsplanen för hälso- och sjukvården – tredje steget i genomförandet
Landstingsfullmäktige 2014-12-17, LS 1409-1068   

Regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd 2020-02-19, VKN 2020-0010  

Samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.
Regionfullmäktige 2020-05-05, RS 2019-0242              

Policy för att stärka patienters ställning – vård i dialog        
Landstingsfullmäktige 2000-02-08,LS 9912-0722                            

Värdegrund för hälso- och sjukvården          
Landstingsfullmäktige 2002-06-18, LS 0205-0254                           

Strategi för suicidprevention
Regionfullmäktige 2020-11-17, RS 2020-0469, RS 2020-0456

Folkhälsopolicy - God hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen
Regionfullmäktige 2021-11-17, RS 2020-0535

Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022-2030
Regionfullmäktige 2021-11-17, RS 2020-0457

Regional läkemedelsstrategi 2023-2026
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd 2022-12-12, VKN 2022-0161  

Riktlinje för informationshantering och arkiv
Regionfullmäktige 2019-11-20, RS 2019-0549 

Policy för inköp
Landstingsfullmäktige 2018-06-05, LS 2017-1197, Regionstyrelsen Rev 2019-06-18, LS 2018-0667

Riktlinjer för inköp
Regionstyrelsen 2019-06-18, LS 2018-0667

Uppförandekod för leverantörer
Landstingsfullmäktige 2013-05-14, LS 1303-0353

Riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare
Regionfullmäktige, 2021-11-17, RS 2020-0632

Införande av kategoristyrt inköpsarbete i Region Stockholm
Regionfullmäktige 2020-05-05 RS 2019-1148

Kategoristyrt inköpsarbete
Regionfullmäktige 2020-05-05  RS 2019-1148

Policy för innovation och digitalisering
Landstingsfullmäktige 2016-11-15, LS 2015-0833

Strategi för IT och digitalisering 2020-2023
Regionfullmäktige 2019-11-20, RS 2019-0669

 

 

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län
Landstingsfullmäktige 2017-10-17, LS 2017–0540

Kollektivtrafikplan 2050
Trafiknämnden 2022-06-21, TN 2014-0777

 

Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting
Landstingsfullmäktige 2018-03-13, LS 2016-0567

Grafiska riktlinjer (Används tills nya anvisningar och tillämpningar är på plats) 
Landstingsfullmäktige 2005-12-13, LS 0409-1809

Riktlinjer digital kommunikation för Region Stockholm
Regionstyrelsen 2022-12-13, RS 2022-0792

Riktlinjer ekonomisk och finansiell kommunikation för Region Stockholm
Regionstyrelsen 2019-04-09, LS 2018-0510

Riktlinjer medierelationer för Region Stockholm
Regionstyrelsen 2022-12-13, RS 2022-0774

Riktlinjer för varumärkesarbetet i Region Stockholm 
Regionfullmäktige 2022-05-10, RS 2020-0828

Kulturstrategi för Stockholmsregionen
Landstingsfullmäktige 2018-06-12, LS 2017–1514 

Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen
Regionfullmäktige 2022-05-10, RS 2020-0827

Riktlinjer för möten och resor
Regionfullmäktige 2021-11-17, RS 2020-0784

Medarbetarpolicy för Region Stockholm
Regionfullmäktige 2023-02-07, RS 2022-0912

Riktlinje för hedersbelöning
Regionstyrelsen 2020-10-20, RS 2020-0339

Riktlinjer mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier
Regionfullmäktige 2020-11-17, RS 2019-0446

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2050 – RUFS 2050
Landstingsfullmäktige 2018-06-12, LS 2015–0084

Regional utvecklingsstrategi, RUS
(samma som RUFS men även beslutad som denna RUS)
Regionfullmäktige 2019-11-20, RS 2019–0533

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen
Landstingsfullmäktige 2018-06-12, LS 2017-1513

Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen
Regionfullmäktige 2019-03-12, LS 2017–1512

Godsstrategi för Stockholmsregionen
Regionfullmäktige 2019-09-17, LS 2017–1614

Rapporten Samverkan i Östra Mellansverige – ÖMS
Landstingsfullmäktige 2018-06-12, LS 2018–0279

Länsplan för regional transport-infrastruktur i Stockholms län 2022-2033
Regionfullmäktige 2022-11-15, RS 2021–0109

Regional cykelplan för Stockholms län
Regionfullmäktige 2021-11-17, RS 2020-0867

Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen
Regionfullmäktige 2021-06-08, RS 2020-0780

Strategi för hantering av massor i Stockholms län
Regionfullmäktige 2023-09-12, RS 2023-0397

Hållbarhetspolicy
Regionfullmäktige 2021-12-07, RS 2019-0857

Hållbarhetsstrategi
Regionfullmäktige 2021-12-07, RS 2020-0779

Riktlinjer för hållbarhet för Region Stockholm
Regionfullmäktige 2023-06-13, RS 2021-0714

Jämställdhetspolicy
Landstingsfullmäktige 2006-06-13, LS 0501-0052

Policy för verksamhetsskydd
Regionfullmäktige 2021-11-17, RS 2020-0147

Krisberedskapsplan och Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan
Regionfullmäktige 2022-06-07 , RS 2019-1092

Kriskommunikationsplan för Stockholms läns landsting
Landstingsfullmäktige 2015-05-19, LS 1412-1457

Riktlinjer för informationssäkerhet
Regionfullmäktige 2021-11-17, RS 2020-0148

Riktlinjer för säkerhetsskydd och signalskydd
Regionfullmäktige 2022-06-07, RS 2021-0106

Riktlinjer för säkerhet
Regionfullmäktige 2022-06-07, RS 2020-0782

Regionala riktlinjer för katastrofmedicinsk beredskap för Region Stockholm
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-10-25, HSN 2022-0910

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?