Landstingshuset i Stockholm AB

Landstingshuset i Stockholm AB (Lisab) är Region Stockholms moderbolag för våra egenägda bolag inom främst hälso- och sjukvården.

Lisab är moderbolag i en koncern som samlar majoriteten av Region Stockholms helägda bolag. Lisab äger och förvaltar aktier i de aktiebolag som vi använder för vår verksamhet.

Det är respektive bolags  styrelser och ledningar som ansvarar för att nå regionfullmäktiges mål inom sinaansvarsområden. Lisab ansvarar för uppföljning av att Koncernbolagens bolagsordningar samt att ägardirektiven efterlevs.

  • Senast granskad: 20 juli 2023