Finansiella rapporter

Region Stockholm följer löpande upp verksamheten med utgångspunkt från om fastställda mål i budgeten och tillhörande verksamhetsplaner uppfyllts. 

Tertial- och delårsrapporten visar hur Region Stockholms verksamhet och ekonomi utvecklats under året. I rapporterna görs också en prognos för resterande del av året.

Årsredovisningen beskriver hur verksamheten inklusive ekonomin har utvecklats under året. I rapporten följs budgeten upp. Dessutom ingår en bedömning av om regionfullmäktiges mål har uppnåtts under året.

Finansiella rapporter görs för, april (tertial), augusti (delårsrapport), och december (årsredovisning).

  • Senast granskad: 10 september 2023