Budget för Region Stockholm

I budgeten bestämmer de folkvalda politikerna hur pengarna inom Region Stockholm ska fördelas och vad du ska betala i skatt. Budgeten med tillhörande verksamhetsplan är det främsta politiska styrdokumentet för hela vår verksamhet.

Region Stockholm strävar efter en ekonomi som håller över lång tid. Detta är det centrala ekonomiska målet för regionen. Det är en viktig förutsättning för att Region Stockholm ska bedriva verksamhet och genomföra de stora investeringar som planeras inom både hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken de kommande åren.

Budgetprocessen

Arbetet med att ta fram budget med verksamhetsplan pågår året om. Arbetet börjar med att ta en titt ut i vår omvärld. Vilka trender och händelser i vår omvärld kan påverka regionens olika verksamheter. 

Därefter får nämnderna i regionen möjlighet att yttra sig över vad de anser behöver förstärkas eller utvecklas under kommande år. Politikerna tar sedan fram ett budgetförslag som regionfullmäktige beslutar om.

1. Budgetförutsättningar fastställs (föregående år)

I budgeten fastställer regionfullmäktige förutsättningarna för det aktuella budgetåret och nästkommande två år, de så kallade planåren. Förutsättningarna för planåren blir utgångspunkten för arbetet med den kommande budgeten. På så sätt säkerställs kontinuitet och långsiktighet i Region Stockholms budgetarbete.

Region Stockholms investeringsplan fastställs för tio år framåt. Investeringsplanen rymmer de projekt som regionen satsar långsiktigt på, exempelvis utbyggd tunnelbana eller nya sjukvårdslokaler.

2. Budgetunderlag (våren)

Nämnder och bolag lämnar under våren sina budgetunderlag till regionstyrelsen. Där beskriver de verksamhetens förutsättningar för kommande år och informerar om större beslut som regionfullmäktige behöver behandla.

För att kunna bedöma vilket ekonomiskt utrymme som finns gör regionstyrelsens förvaltning, regionledningskontoret, prognoser för Region Stockholms skatteintäkter och pensionskostnader.

3. Förslag till budget (september - oktober)

Utifrån det samlade budgetunderlaget förhandlar den styrande koalitionen om budgetens inriktning och innehåll, varefter regionrådsberedningen – som består av de styrande partiernas regionråd – offentliggör sitt förslag till budget. Det behandlas av regionstyrelsen under hösten som lämnar sitt beslutade förslag till fullmäktige efter sammanträdet.

4. Beslut om budget

Regionstyrelsens förslag till budget debatteras, behandlas och beslutas sedan av regionfullmäktige. Oftast samlas regionfullmäktige i två dagar för en offentlig debatt om budgeten. 

5. Verksamhetsplanering och avstämning

Varje nämnd och bolag tar sedan fram en verksamhetsplan som beskriver hur verksamheten planeras under budgetåret. Regionstyrelsen stämmer av att verksamhetsplanerna är i enlighet med regionfullmäktiges budgetbeslut.

Under året följer nämnder och bolag regelbundet upp genomförandet av verksamheten och rapporterar detta till regionstyrelsen. Regionstyrelsen har uppsikt över att verksamheten bedrivs i enlighet med fattade beslut.

  • Senast granskad: 23 september 2023

Du kanske också är intresserad av