Spårväg Syd

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm i samverkan med Huddinge kommun och Stockholms stad utreder en möjlig framtida spårväg som är tänkt att gå mellan Flemingsberg och Älvsjö.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Region Stockholm – i samverkan med Huddinge kommun och Stockholms stad – utreder en möjlig framtida spårväg som är tänkt att gå mellan Flemingsberg och Älvsjö. Den planerade sträckningen passerar regionala stadskärnorna Flemingsberg – Kungens kurva – Skärholmen samt Fruängen och Älvsjö.

Syfte

En attraktiv region med hållbara lösningar där hållbart resande, bostadsbyggande och stadsutveckling går hand i hand.

Vem påverkas och tidplan

Under perioden 19 september 2022 – 10 oktober 2022 pågick samråd om lokalisering. Innan spårvägen kan byggas kommer flera samråd att hållas. Vid dessa samråd kan till exempel allmänheten, myndigheter och intresseorganisationer lämna synpunkter.

Spårväg Syd 

Spårväg Syd är en av fyra stora satsningar i Stockholmsregionen som förhandlades fram under den nationella Sverigeförhandlingen.  Sverigeförhandlingen var ett initiativ från Sveriges regering för att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige och få förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna. 2017 undertecknades ett avtal kring genomförande mellan staten, berörda kommuner och Region Stockholm. Enligt avtalet för Spårväg Syd bygger regionen spårväg och Huddinge kommun och Stockholms stad stadsutvecklar, bygger ut cykelstråk och möjliggör bostadsbyggande i spårvägens influensområde.

Spårväg Syds sträckning

Med en tvärförbindelse som Spårväg Syd kan fler välja att resa med kollektivtrafiken mellan viktiga områden i södra Stockholm istället för att ta bilen. Det blir enkelt att byta mellan spårvagn, buss, tunnelbana, pendeltåg och regionaltåg. Dessutom kan nya bostäder byggas utmed spårvägens influensområde samtidigt som cykelstråken byggs ut.

Med utgångspunkt i den sträckning som avtalats via Sverigeförhandlingen ska olika lokaliseringar och utformningar studeras. Med hjälp av en fortsatt lokaliseringsutredning ska den bästa möjliga sträckningen för spårvägen säkerställas.

Detaljutformningen kommer att studeras vidare i ett senare skede och samordnas med närliggande projekt som Tvärförbindelse Södertörn, Förbifart Stockholm, kommunens stadsutvecklingsprojekt samt med regionalt cykelstråk.

På kartan nedan ser du utredningskorridorer för Spårväg Syd. 

Utredningskorridorer för Spårväg Syd

 

Stärkt social sammanhållning möjlig effekt

En av de saker som utredningsarbetet ska ge svar på är om Spårväg Syd kan bedömas ha stor sammanhållande och sammankopplande effekt, både fysiskt och socialt. Exempel på stärkt social sammanhållning är om spårvägen bedöms ge effekter i form av strukturerande egenskaper (det vill säga att Spårväg Syd bidrar till att samla arbetsplatser, kollektivtrafik och bostäder), status i form av en mer attraktiv kollektivtrafik , nya resmöjligheter samt befolknings- och resenärsunderlag för nya arbetsplatser, exploateringar och målpunkter.

Från planering till fastställd järnvägsplan

Processen från planering till fastställd järnvägsplan kallas planläggningsprocess och innehåller givna steg, som styrs av lagstiftningen. Nedan följer en överskådlig beskrivning av processen.

  • Samråd för att samla in underlag för att identifiera om projektet bedöms ha betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen fattade beslut om betydande miljöpåverkan 2022-08-30. 
  • Samråd om lokalisering ska hållas för att identifiera den bästa sträckningen av spårvägen. Här har du möjlighet att inkomma med synpunkter och tycka till, både som privatperson, företagare eller företrädare för exempelvis en förening (här är vi nu)
  • Beslut om lokaliseringen. Här har du möjlighet att inkomma med synpunkter och tycka till, både som privatperson, företagare eller företrädare för exempelvis en förening
  • Samråd om utformning och planförslag. Här har du möjlighet att inkomma med synpunkter och tycka till, både som privatperson, företagare eller företrädare för exempelvis en förening
  • Länsstyrelsen tillstyrker planen och Trafikverket fastställer järnvägsplanen

Därefter tas bygghandlingar fram och byggandet av spårvägen kan påbörjas.

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?