Fysisk regionplanering

Fysisk planering är ett viktigt verktyg för att skapa bra förutsättningar för människor och företag att utvecklas hållbart. Region Stockholms roll är att långsiktigt lyfta det regionala perspektivet när länet växer.

Vad är fysisk regionplanering?

I takt med att Stockholmsregionen växer ställs krav på samordning för att möta behov kring till exempel bostadsförsörjning, landsbygdsfrågor och länets vatten- och grönområden. Den regionala, fysiska planeringen är långsiktig, utgår från den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) och bidrar till en hållbar utveckling i hela Stockholmsregionen. Planeringen utgår från geografiska perspektiv och ser till flera nivåer: från mellankommunal och regional nivå till storregional, nationell, europeisk och internationell. 

Samverkan och dialog med många aktörer, på olika nivåer och i olika roller, är avgörande och vi inom Region Stockholm samordnar kontakter och nätverk, bidrar med kunskapsunderlag, strategier och statistik samt med processer som driver på genomförandet.

Rumsliga principer för planeringen

De rumsliga principer som styr den fysiska planeringen i Stockholmsregionen idag är:

  • Stadsutveckling i de bästa kollektivtrafiklägena
  • Sammanlänkade regionala stadskärnor
  • Resurseffektiva transporter för människor och gods
  • Sammanhängande grönstruktur och robust vattenmiljö
  • Starka kopplingar mellan stad och land
  • Tillgängliga ytor och miljöer för företagande och innovation

Stockholm har lång erfarenhet av regionplanering och den första regionplanen för Stockholms län publicerades redan 1958. 

  • Senast granskad: 23 januari 2024