Regionala bostadsfrågor

En väl fungerande bostadsmarknad är viktigt för att säkerställa en god livsmiljö för alla invånare och för att främja tillväxt och attraktionskraft. Bostadsförsörjningen är en av Stockholmsregionens största utmaningar. 

Byggnationen av bostäder motsvarar inte den starka befolkningsökningen i Stockholmsregionen. Region Stockholm verkar för att länets långsiktiga behov av bostäder ska tillgodoses och bidrar bland annat med kunskapsunderlag som underlättar samverkan och beslut på både lokal, regional och nationell nivå.  

Den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) pekar ut ställningstaganden som gemensamt ska bidra till fler bostäder i hela Stockholmsregionen:

  • Det behöver finnas bostäder som motsvarar länets demografiska bostadsbehov
  • Alla länets kommuner behöver ha en hög planeringsberedskap
  • Vi behöver planera och bygga varierat, för människors olika bostadsbehov
  • Rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet behöver öka
  • Vi behöver använda bostadsbyggandet för att öka kvaliteterna i regionens boendemiljöer
  • Vi behöver öka regional samverkan och kunskapsutbyte

Se filmen "Glappet på bostadsmarknaden"

  • Senast granskad: 23 januari 2024

Rekommenderad läsning