Grönstruktur

Naturen ger inte bara tillgång till rekreation, friluftsliv och återhämtning. Sammanhängande grönområden bevarar även den biologiska mångfalden och de gröna kilarna är en viktig del i den regionala planeringen.

I den regionala utvecklingsplaneringen använder Region Stockholm sig av begreppet grön- och blåstruktur för att beskriva en sammanhängande väv av grönska, mark och vatten. 

Varför är grönstruktur viktig?

I Stockholmsregionen finns tio så kallade gröna kilar. Det är stora sammanhängande grönområden som sträcker sig från den omgivande landsbygden in mot Stockholms centrala delar och som bidrar till regionens attraktionskraft - det är aldrig långt till naturen och förutsättningarna för ett rikt djur- och växtliv är goda. 

Stockholmsregionens grönstruktur är relativt stor och sammanhängande och kan därför erbjuda sådant som mindre grönområden inte kan göra på samma sätt; till exempel tystnad, rik biologisk mångfald och viktiga klimatutjämnande och hälsofrämjande ekosystemtjänster som vattenrening, temperaturreglering, luftrening och naturupplevelser.

Stockholmsregionens gröna kilar (öppnas i nytt fönster)

Region Stockholms roll

Vi samordnar och utvecklar det regionala arbete kring bland annat mark- och vattenfrågor, tar fram kunskapsunderlag och skyddar, utvecklar och tillgängliggör den storstadsnära naturen på olika sätt.

Den regionala grönstrukturen är ett mellankommunalt planeringsområde där kommuner och regioner samverkar.

Aldrig långt till naturen - ett program för att skydda tätortsnära natur

Region Stockolm har tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm och 23 av länets kommuner tagit fram programmet "Aldrig långt till naturen – skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen".

Aldrig långt till naturen (öppnas i nytt fönster)

Programmet föreslår ett 70-tal områden som långsiktigt bör skyddas i form av kultur- eller naturreservat för att ge varaktigt skydd för de mest värdefulla tätortsnära naturområdena i regionen.

Strategi för friluftsliv i Stockholms län (öppnas i nytt fönster)

Handlingsplan för friluftsliv i Stockholms län (öppnas i nytt fönster)

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Länsstyrelsen Stockholm har tagit fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Planen föreslår åtgärder som behövs för att bibehålla och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster och gäller åren 2019 - 2025.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur (öppnas i nytt fönster)

Kontakta Elisabeth Mårell

Har du frågor? Hör av dig till Elisabeth Mårell, Regionplanerare, via det här formuläret. Eller ring på telefon: 010-123 144 81

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 18 juli 2023