Samverkan

Kulturförvaltningen arbetar på olika sätt för att öka samverkan och delaktighet i länets kultur- och föreningsliv. Samverkan utgår från de regionala strategierna, kulturnämndens prioriteringar samt från kommuners och aktörers behov. 

Innehåll