Dialogmöten

Dialogmöten är viktiga forum för att dela perspektiv och kunskaper samt ge inspel till och synliggöra Region Stockholms prioriteringar. Dialogerna omfattar områdena kultur, folkbildning och idrott. 

Kulturförvaltningen anordnar årligen dialogmöten med länets kommuner och företrädare för länets kulturliv. Från och med 2023 har dialogmötena denna struktur:

  • Årliga dialogmöten med kultur- och fritidscheferna i länets 26 kommuner
  • Vartannat år dialogmöten med KLYS, regionala centrumbildningar och Ideell kulturallians Stockholm, inklusive länsbildningsförbundet
  • I övrigt tematiska möten med olika konstområden/kulturbranscher efter behov

Årliga dialogmöten sker också med de tio studieförbundens distriktsorganisationer. 

Dialogmöten under 2024

Under februari månad arrangerar kulturförvaltningen ett dialogmöte med företrädare för länets 26 kommuner. Under årets dialoger lyfts bland annat ett pilotprojekt med en regional kultur- och fritidskarta.

Läs mer om kartprojektet

Under 2024 års dialogmöte presenterades också det kunskapsunderlag om barn och ungas kulturvanor som kulturförvaltningen haft i uppdrag att ta fram.

Till mer information om kulturvaneundersökningen

Vad är syftet med dialogmötena?

Dialogerna ska bidra till:

  • att identifiera utvecklingstendenser, utmaningar och möjligheter inom det regionala konst- och kulturlivet liksom kulturpolitiska förutsättningar
  • att dela perspektiv och kunskaper mellan det regionala kulturlivets parter
  • att samråda om processer och aktiviteter som parterna enskilt och/eller gemensamt planerar att genomföra på kortare och längre sikt i relation till kulturstrategin
  • att synliggöra Region Stockholms prioriteringar 

Sammanfattning av 2023 års dialoger

Här nedan kan du ladda ner en sammanfattande analys av 2023 års dialogmöten.