Hälso- och sjukvården 2040

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm planerar långsiktigt för invånarnas framtida behov. Därför har utredningen Hälso- och sjukvården 2040 genomförts. Resultat från utredningen presenteras i åtta perspektivrapporter och en slutrapport, som ska ligga till grund för beslut om konkreta reformer.

Utredningsarbetet har utgått från följande huvudfrågor. Hur kommer framtiden att se ut? Vilka utmaningar och möjligheter finns det och vad betyder de för hälso- och sjukvården? Vilka är konsekvenserna? Vilka vägval kan bli aktuella?

Slutrapport med framtidsprognoser och fokusområden

Utredningens slutrapport beskriver bland annat framtidsprognoser, möjliga framtidsscenarier och fokusområden för att säkra en god vård på lika villkor för alla. Den framtidsbild som presenteras ger vägledning för det fortsatta arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården. Med detta som underlag kan uppdrag och beslut formuleras, till exempel om strategier och konkreta förändringar inför framtiden.

Ladda ned slutrapporten

Sammanfattande PPT-presentation om slutrapporten

Diskussionsmaterial

Ett webbaserat material om slutrapporten som huvudsakligen rör de fokusområden som utredningen bedömer är särskilt viktiga att beakta för att möta framtida utmaningar. Kan användas för diskussioner vid ett eller flera tillfällen om alla fokusområden eller några utvalda.

Till diskussionsmaterialet

Film om tänkbara framtidsscenarier

I diskussionsmaterialet ingår en film som även kan användas separat för inspiration vid möten och workshops. Den ger en kort sammanfattning av det mest centrala i slutrapporten och visualiserar fyra tänkbara framtidsscenarier.

Se filmen

Webbinarium om slutrapporten

Se inspelning av ett webbinarium från juni 2022 som presenterade trender, prognoser, framtidsscenarier och fokusområden för att möta framtida utmaningar.

Perspektivrapporter med framtidsanalyser

Åtta rapporter med nuläges- och framtidsanalyser om de mest centrala perspektiven på hälso- och sjukvården har tagits fram under utredningstiden. Respektive rapport kompletteras med sammanfattande PPT-presentation, diskussionsmaterial och filmad intervju med rapportförfattarna.

Faktablad

Arbetsprocess och tidplan

Utredningen startade 2018 och har pågått till 2022. Under den första perioden fokuserades arbetet på att identifiera frågor, samla in fakta, analysera konsekvenser, diskutera utmaningar och publicera utredningsresultat i perspektivrapporter. Detta har skett i samarbete med olika interna och externa aktörer. Under 2021–2022 sammanställdes analyser, prognoser och möjliga framtidsscenarier inför slutrapporten. I samband med det arrangerades ett antal dialogmöten med externa och interna referensgrupper. Ett särskilt inläsningsmaterial togs fram för dialogmötena som sammanfattade utredningsarbetet, innehållet  slutrapporten och nästa steg i utredningen. Ladda ned inläsningsmaterialet

Utredningens olika faser

Organisation

Utredningen har rapporterat till en parlamentarisk grupp bestående av två ledamöter från varje parti i regionfullmäktige och till en styrgrupp. Arbetet har samordnats och drivits av en projektgrupp på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, i samverkan med interna och externa nätverk, referensgrupper och aktörer.

Hör ett par ledamöter berätta om vikten av utredningen:

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?