Nära vård

Hälso- och sjukvårdssystemet i Region Stockholm är mitt i omställningen till en mer nära vård. Omställningen innebär ett skifte från ett hälsosystem som i hög grad är uppbyggt kring diagnoser och organisation, till ett system som är proaktivt.

Väl utvecklade relationer mellan vården och patienten är grunden i en god vård. ​Primärvården är basen i omställningen till en nära vård och det är vårdcentralen som utgör navet. En väl utbyggd primärvård med fokus på de med störst behov ger bra förutsättningar för att nå en mer jämlik vård och hälsa. Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. ​

Omställningen till hälsofrämjande, sammanhållen och nära vård förbättrar regionens framtida förutsättning att på bästa sätt möta invånarnas behov av vård och stärka hälsan i befolkningen.​

En bärande del av arbetet med god och nära vård är fortsatt den samverkan som sker med länets kommuner utifrån huvudöverenskommelsen om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan Region Stockholm och länets kommuner. ​