Kunskapsutveckling för jämlik vård

För att patienter ska få bästa möjliga diagnos och behandling använder sig vårdens medarbetare bland annat av kunskapsstöd. Ett nationellt samarbete pågår för att vården ska bli mer jämlik och kunskapsbaserad för patienter i hela landet.

Landets alla regioner driver ett gemensamt system med benämningen ”Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård”. Här samarbetar experter inom en rad områden med att ta fram kunskapsstöd att användas i mötet mellan vårdens medarbetare och patienter. Även patienter är delaktiga i utvecklingsarbetet.

Kunskapsstöden består bland annat av nationella riktlinjer, rekommendationer och instruktioner. De bygger på vetenskapliga fakta och expertis samt på patienters kunskap och erfarenhet. Kunskapsstöden utformas så att de är lätta att använda och respektive region ansvarar för att sprida dem till sina vårdgivare.

Kunskapsstöden utvecklas och uppdateras bland annat genom att vårdens kvalitet följs upp och analyseras. Detta görs bland annat i kvalitetsregister där det finns information om till exempel resultat från prover, undersökningar och behandlingar. Analyserna kan också användas av vårdgivare som underlag för att förbättra sin vårdverksamhet.

Om nationell kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Om nationella kunskapsregister - 1177.se

Arbetet med kunskapsstöd i Region Stockholm

Region Stockholm har tillsammans med Region Gotland utformat ett system för kunskapsstyrning som är anpassat till det nationella systemet. Det består av sakkunniga inom olika områden från båda regionerna, som ansvarar för att vårdens medarbetare har tillgång till nationella kunskapsstöd i mötet med sina patienter. De arbetar också med att följa upp och analysera behandlingsresultat samt stödja förbättringar i vårdens verksamheter. Arbetet sker i nära samverkan med vårdgivare och patienter.

Om kunskapsstyrning i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland