Region Stockholms arbete med folkhälsa

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm arbetar för att länets invånare ska få en bättre hälsa och för att hälsoklyftorna ska minska. Människors livsvillkor är olika och Region Stockholm behöver arbeta för att skapa förutsättningar för god hälsa för alla. Arbetet sker både inom Region Stockholms olika ansvarsområden och i samverkan med andra aktörer i länet.

Genom Region Stockholms olika verksamheter och i samarbete med andra aktörer, till exempel skolan, arbetslivet och stadsplaneringen, kan människors hälsa påverkas i en positiv riktning. Till exempel samarbetar barnhälsovården med socialtjänstens förebyggande verksamhet kring utökade hembesök till förstagångsföräldrar i socialt utsatta områden, i syfte att förbättra förutsättningarna för jämlik hälsa bland barn. Ett annat exempel är att region och kommuner samverkar för att underlätta resande med kollektivtrafik, cykel och gång. Ytterligare ett exempel är att vissa verksamheter inom Region Stockholm arbetar med jobbpartnerskap och sysselsättningsåtgärder för att förbättra livsvillkoren för personer som står långt utanför arbetsmarknaden.

Region Stockholm är en samlande kraft i länets folkhälsoarbete

Region Stockholm ansvarar för regional och hållbar utveckling inom Stockholms län. I samverkan med andra aktörer arbetar Region Stockholm med den regionala prioriteringen nå en jämlik och förbättrad folkhälsa och bidra till att sluta hälsogapet, som beskrivs i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050.

Region Stockholms Folkhälsopolicy – God hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen

Region Stockholms folkhälsopolicy gäller för verksamheter inom Region Stockholm och antogs av regionfullmäktige i november 2021. Policyn anger en riktning för Region Stockholms interna arbete med att identifiera behov och vidta åtgärder i strävan att uppnå god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen. Folkhälsopolicyn anger fyra styrande principer:

 • Region Stockholm integrerar kunskap om folkhälsa i ledning och styrning.
 • Hälso- och sjukvård och tandvård arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fokus på dem med störst behov.
 • Regional utvecklingsplanering, kollektivtrafik och stöd till kultur- och föreningsliv bidrar till strukturella förutsättningar för god och jämlik hälsa.
 • Region Stockholm är en samlande kraft i länets folkhälsoarbete.

Region Stockholms Folkhälsopolicy 

Strategi för suicidprevention

Region Stockholm har, genom uppdrag inom hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur och kollektivtrafik, en ytterst viktig roll då det gäller att förebygga självmord, suicidprevention. Arbetet omfattar såväl länets invånare som medarbetare i Region Stockholms verksamheter.

Region Stockholms strategi för suicidprevention gäller för verksamheter inom Region Stockholm och antogs av regionfullmäktige i november 2020. Syftet med den föreslagna strategin är att ge förutsättningar för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete med suicidprevention i Region Stockholm, som sedan 2006 har en nollvision för självmord. En nollvision kräver ett brett förebyggande arbete på flera nivåer i samhället. Strategin omfattar tre nivåer för förebyggande arbete, en som riktar sig till hela befolkningen oavsett risk för suicid, en som riktar sig till grupper i särskild utsatthet för suicidrisk och en ytterligare för personer med individuell risk för suicid. Strategin innehåller även insatser för att för att förebygga och hantera suicidrelaterad ohälsa hos Region Stockholms medarbetare

Region Stockholms strategi för suicidprevention

Strategi för psykisk hälsa

Region Stockholms strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa, gäller för verksamheter inom Region Stockholm och antogs av regionfullmäktige i november 2021. Strategin utgår från Världshälsoorganisationens definition av psykisk hälsa och fokuserar på att utveckla förutsättningarna för psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande i barns, ungas, vuxnas och äldres vardagsmiljöer.

Enligt strategin ska Region Stockholms samtliga nämnder och bolag bidra till arbetet för att främja psykisk hälsa och välbefinnande. Insatserna ska innefatta alla invånare, men också den egna organisationens medarbetare.

Att arbeta främjande kring psykisk hälsa och välbefinnande och förebyggande mot psykisk ohälsa kan innebära många saker. Det kan handla om att se till att det finns rätt resurser på rätt ställen i vården, det kan också handla om att vara med och bygga ett samhälle där människor får de allra bästa möjligheterna att ta hand om sig så att de inte behöver vård. Ytterligare ett sätt att arbeta enligt strategin kan vara att se till att alla de som arbetar med frågor som rör psykisk hälsa samarbetar på ett bra sätt. I strategin framhålls att Region Stockholm har ett särskilt ansvar att se till att det är möjligt.

Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022–2030

Folkhälsorapportering

Faktorer som har betydelse för vår hälsa, till exempel livsmiljö, levnadsvanor och relationer, kartläggs regelbundet av Region Stockholm.  Det görs bland annat genom att frågor ställs i en enkät som går ut till en stor del av befolkningen.

Vart fjärde år sammanfattas befolkningens hälsoläge i Region Stockholms folkhälsorapport, som används för att anpassa hälso- och sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser efter befolkningens behov.

Läs mer och ladda ned Folkhälsorapport 2019 

Folkhälsoenkäten ”Hälsa Stockholm” 2021

Region Stockholm har sedan 1990-talet genomfört enkätundersökningar vart fjärde år för att öka kunskapen om befolkningens hälsa och levnadsförhållanden. Med anledning av coronapandemin tidigarelades den senaste undersökningen och skickades under hösten 2021 ut till 120 000 slumpvis utvalda stockholmare födda 2005 och tidigare.

Läs mer på Folkhälsoguiden.se

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande arbete

Hälsofrämjande arbete innebär att mötet och samtalet mellan patient och vårdgivare ska utgå från individens förmåga, möjligheter och livssituation. Hälso- och sjukvården kan utveckla förhållningssätt som stärker och tar tillvara individens egna resurser, vilket förbättrar utgångsläget för en god och jämlik hälsa. I hälso och sjukvårdens hälsofrämjande arbetet ingår även prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Alla invånare kan söka stöd till förändring av ohälsosamma levnadsvanor på sin vårdcentral. 

På 1177 finns information som ger stöd till hälsosamma levnadsvanor

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Region Stockholm är medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård där de flesta regioner och några enskilda sjukhus ingår. Nätverkets verksamhetsidé är att driva utveckling av en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård för patienter, medaretare och invånare.

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Så organiseras Region Stockholms folkhälsoarbete

Vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns enheten för hälsoutveckling. Enheten har ett övergripande strategiskt ansvar för Region Stockholms folkhälsoarbete och arbetar med att kartlägga, analysera och följa upp Region Stockholms folkhälsoarbete. Enheten stödjer också övriga verksamheters implementering av folkhälsopolicyn.

Centrumbildningar

Enheten för hälsoutveckling arbetar också med styrning av uppdragen till centrumbildningar inom Region Stockholm folkhälsa, hälsoekonomi, arbets- och miljömedicin, suicidprevention, primärvårdsutveckling och psykiatriforskning.

 • Akademinskt primärvårdscentrum, APC
 • Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES
 • Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM
 • Centrum för Hälsoekonomi, informatik och hälso- och sjukvårdsforskning, CHIS 
 • Centrum för psykiatriforskning, CPF

Centrumbildningarna arbetar forskningsinriktat med att ta fram underlag, metoder och material som används i det hälsofrämjande arbetet.

Akademiskt primärvårdscentrum, APC

Akademiskt primärvårdscentrum arbetar på olika sätt för att bidra till kvalitetssäkring och utveckling av primärvården för personal och studenter vid primärvårdsenheter (oberoende av driftsform) i Region Stockholm. Det görs bland annat genom att utveckla kunskap, erbjuda utbildningar, stöd, konkurrenskraftig forskning samt att sprida och implementera evidensbaserade metoder. Det sker i nära samverkan med primärvården och övrig hälso- och sjukvård, universitet, högskolor och många andra.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES 

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, bidrar till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Region Stockholm genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Verksamheten innefattar epidemiologisk bevakning och analys, utveckling, utvärdering och stöd till implementering av metoder för hälsofrämjande och förebyggande arbete, riktlinjer och policyer inom
folkhälsoområdet.

CES driver och utvecklar ett antal webbplatser inom folkhälsa och epidemiologisk bevakning. Dessa handlar bland annat om barns och ungas hälsa i förskola och skola, samt stöd till förändrade levnadsvanor när det gäller tobak.

Folkhälsoguiden
Folkhälsoguiden är en webbplats för folkhälsofrågor och folkhälsoarbete inom Region Stockholm.

Elevhälsoportalen
Elevhälsoportalen är en webbplats och ett webb­verktyg för att stödja det hälsofrämjande arbetet i förskola och skola. Arbetet med portalen är ett samarbete mellan CES, CAMM (Centrum för arbets- och miljömedicin) och CHIS (Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning) inom Region Stockholm.

SkolmatSverige
SkolmatSverige är ett kostnadsfritt verktyg som hjälper skolor utveckla måltidens kvalitet ur ett helhetsperspektiv.

Folkhälsokollen
Med Folkhälsokollen får du snabbt och enkelt en överblick av hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa fördelar sig och utvecklas över tid i Region Stockholm.

Sluta-Röka-Linjen
Sluta-Röka-Linjen är en kostnadsfri stödlinje för alla som har funderingar kring att sluta röka eller snusa. Samtal kan ske via telefon och chatt.

Kontakt
E-post: ces.slso@regionstockholm.se

Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM

Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, arbetar för god hälsa, hälsosam miljö och goda arbetsförhållanden i Stockholms län. Verksamhetens ansvarsområden omfatta det arbetsmedicinska området och det miljömedicinska området, inklusive arbets- och miljödermatologi. I uppdraget ingår epidemiologisk bevakning och analys, metodutveckling, implementering, utvärdering och kunskapsförmedling avseende såväl kemiska, fysikaliska och fysiska faktorer i arbetsmiljö och allmän inom- och utomhusmiljö, liksom faktorer i arbetsmiljö och allmän miljö av betydelse för välbefinnande och psykisk hälsa. Inom sjukvården bidrar CAMM med specialistvård inom arbets- och miljömedicin respektive arbets- och miljödermatologi.

Kontakt
E-post: camm.slso@regionstockholm.se

Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning, CHIS

Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdforskning, CHIS, består av två delar:

 • Hälsoekonomi
 • Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, NASP

Inom hälsoekonomi studeras hur resurser används för att tillgodose vårdbehov och bidra till bättre hälsa - både i samhället i stort och inom hälso- och sjukvården.  Inom ämnet studeras frågor som handlar om hälso- och sjukvårdens finansiering, reglering och organisation samt utvärdering av reformer. Med ekonomiska metoder och modeller analyseras hälsoutveckling, resursutnyttjande och fördelningsaspekter.

NASP – Region Stockholms expertorgan för självmordsprevention

NASP, Nationellt Centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, är Region Stockholms och Statens expertenhet inom självmordsforskning och förebyggande av psykisk ohälsa. 

Verksamheten vid NASP kan delas in i fyra huvudområden: 

 1. Självmordsforskning och utveckling/utvärdering av nya självmordspreventiva metoder
 2. Analys och uppföljning av epidemiologiska data
 3. Information 
 4. Undervisning

Centrum för psykiatriforskning, CPF

Centrum för psykiatriforskning är ett samarbete mellan Karolinska Institutet (KI) och Region Stockholm. Uppdraget är att bedriva forskning, utbildning och metodutveckling för den psykiatriska vården.

Verksamheten vid CPF är indelad i fem områden:

 1. Utveckling och implementering. CPF samverkar med vården för att utveckla, ta fram, införa och utvärdera evidensbaserade metoder.
 2. Kompetenscentrum för psykoterapi. Inom ramen för sitt uppdrag tillhandahåller CPF utbildning och kompetensutveckling inom området psykoterapi och psykologisk behandling.
 3. Fortbildning. CPF erbjuder fort- och vidareutbildning inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt beroendevård.
 4. ANDST (Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel). CPF utbildar och fortbildar inom beroendeområdet i samverkan med Beroendecentrum, vuxenpsykiatrin, BUP, Maria ungdom samt primärvården.
 5. STAD. Arbetet inom stad syftar till att minska substansbruk och substansrelaterade prob­lem i samhället såsom psykisk ohälsa, våld och skador.

Läs mer om Centrum för psykiatriforskning. Vid frågor kring verksamheten eller för annan kontakt vänligen maila CPF:s kommunikationsansvarig charlotte.jorlen@regionstockholm.se

Externa länkar

Folkhälsorapport

Folkhälsoguiden.se

Akademiskt primärvårdscentrum, APC

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES

Alkohollinjen

Sluta-Röka-Linjen

SkolmatSverige - Folkhälsoguiden.se

Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM

Centrum för hälsoekonomi informatik och sjukvårdsforskning, CHIS

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention, NASP

Centrum för psykiatriforskning, CPF

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?