Fastighetsförsäljningar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Under de närmaste åren kommer flera av Region Stockholms verksamheter att flyttas till nya lokaler. Den största förändringen skedde i samband med att vård flyttade in i Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnader i Solna, men även andra förändringar innebär att lokaler kommer bli tomma.

Visionsbild från Solna stads program för norra delen av Hagastaden. Illustration: Team Rundquist.

Som en konsekvens av omflyttningarna planerar Region Stockholm de närmaste åren att sälja flera fastigheter.

Norra Hagastaden

När Karolinska Universitetssjukhuset flyttade in i sina nya lokaler i Solna så tomställdes flera byggnader på det tidigare Karolinska-området. Det är Region Stockholm som äger dessa fastigheter och byggnader och de planeras att säljas av etappvis.

Enligt det planprogram som tagits fram av Solna stad och Region Stockholm ska det gamla sjukhusområdet omvandlas till omkring 3000 bostäder och 150 000 kvadratmeter kontor, verksamheter och service. Många av de gamla byggnaderna är kulturminnesklassade och kommer att stå kvar i den nya stadsdelen. Den tillkommande bebyggelsen ska också smälta in i den nuvarande miljön.

Byggnaderna inom det gamla sjukhusområdet, det blivande Norra Hagastaden, hyrs ut på tidsbegränsade hyresavtal under tiden detaljplaner tas fram och innan ny försäljning påbörjas. Alla byggnader som tillhör det gamla Karolinska i Solna kommer inte att säljas. Det är flera byggnader från den gamla delen av Karolinska i Solna som behålls och tillsammans bildar sjukhusområdet Karolinska Solna. Bland annat kommer byggnaden där Astrid Lindgrens barnsjukhus låg före flytten till den nya sjukhusbyggnaden att behållas för öppenvård, där ligger nu Närakut Haga. Även den tidigare Thorax-byggnaden kommer vara kvar, här kommer Karolinska Universitetssjukhuset att bedriva slutenvård.

Region Stockholm ansvarar, tillsammans med Solna stad och de nya fastighetsägarna, för att planlägga området och ta fram detaljplaner, vilket är ett omfattande arbete som bland annat handlar om nya gator, parker, värme, vatten och el.

Sabbatsbergs sjukhusområde

En del av fastigheten Sabbatsberg 16 ska säljas med förutsättning att köparen ska uppföra en ny mindre sjukhusbyggnad. Resten av fastigheten ska säljas för att möjliggöra plats åt nya bostäder.

Sjukhuset ritades av arkitekt Ernst Jacobsson och öppnades redan år 1879. Under slutet av 1960-talet revs flera byggnader och ersattes sedan av nya, bland annat huvudbyggnaden. Det finns dock en gammal byggnad kvar på tomten som har kulturhistoriskt värde och som inte kommer att rivas.

Medicinaren 19 (Novum)

Fastigheten Medicinaren 19 (Novum) ligger angränsande till Karolinska Universitetssjukhusets lokaler i Huddinge. Region Stockholm upplåter idag marken med tomträtt till Hemsö. Regionfullmäktige beslutade i juni 2021 om försäljning av fastigheten.

Pavia, Hagastaden

JLL Capital Markets har av Region Stockholm fått uppdraget att förmedla försäljningen av fastigheten Stockholm Pavia 1, Hagaplan.

Utvecklingsfastigheten som ligger i Hagastaden innehåller byggrätter för kontor och centrumändamål.

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?