Fastighetsförsäljningar

Karolinska universitetssjukhuset Solnas gamla sjukhusområde genomgår en stor förvandling. Efter sjukhusets flytt planeras området Norra Hagastaden om till bostäder, kontor och service, samtidigt som värdefull kulturhistoria bevaras.  

Från tidigt 2000-tal har en lång rad beslut fattats som ligger till grund för planering, utveckling och försäljning av Karolinska Universitetssjukhuset Solnas gamla sjukhusområde, numera benämnt Norra Hagastaden. När Karolinska Universitetssjukhuset flyttade in i sina nya lokaler i Solna så tomställdes flera byggnader. Det är Region Stockholm som äger dessa fastigheter och byggnader och de planeras att säljas av etappvis.

Illustration över Karolinska universitetssjukhuset
Visionsbild från Solna stads program för norra delen av Hagastaden.. Foto: Team Rundquist

Enligt det planprogram som tagits fram av Solna stad och Region Stockholm ska det gamla sjukhusområdet omvandlas till omkring 3000 bostäder och 150 000 kvadratmeter kontor, verksamheter och service. Många av de gamla byggnaderna är kulturminnesklassade och kommer att stå kvar i den nya stadsdelen. Den tillkommande bebyggelsen ska också smälta in i den nuvarande miljön.

Flera av byggnaderna inom det gamla sjukhusområdet hyrs ut på tidsbegränsade hyresavtal under tiden detaljplaner tas fram och innan försäljning genomförs. Alla byggnader som tillhör det gamla Karolinska i Solna kommer inte att säljas. Bland annat kommer byggnaden där Astrid Lindgrens barnsjukhus låg före flytten till den nya sjukhusbyggnaden att behållas för vård, där ligger nu bland annat Närakut Haga

Region Stockholm ansvarar, tillsammans med Solna stad och de nya fastighetsägarna, för att planlägga området och ta fram detaljplaner, vilket är ett omfattande arbete som bland annat handlar om nya gator, parker, värme, vatten och el. I början av år 2024 planerar Solna stad att gå ut på samråd för den första detaljplanen som kommer att skapa möjlighet för minst 1000 bostäder, nya arbetsplatser samt på sikt även en utbyggnad av Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

  • Senast granskad: 10 september 2023